Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/110242
Title: El paper de l'educador social en el circ social
Author: Aguilar Piquero, Sandra
Director: Soria, Vanessa
Keywords: Educadors socials
Circ
Treballs de fi de grau
Social educators
Circus
Bachelor's thesis
Ateneu Popular Nou Barris
Issue Date: 2016
Abstract: [cat] El present Treball de Final de Grau, pren com a objectiu principal endinsar-se a conèixer quin és el paper que té la figura de l’educador/a social en el circ social. El context concret en el que s’emmarca, pren com a referència la EYCO (European Youth Circus Organization) i la F.E.E.C.S.E. (Federación Española de Escuelas de Circo Socio Educativas), i per tal de triangular, contextualitzar, aprofundir i concretar en les dades obtingudes en la recerca, es prendran de referència tres escoles de circ social incloses en la F.E.E.C.S.E. Aquestes escoles de circ social són : l’Ateneu Popular de Nou Barris., Donyet Ardit i Acirkaos. El marc teòric esdevé un suport orientador que aproxima a conèixer les instàncies més rellevants de l’educació social i del circ social, establint una constant relació entre ambdues. On també, es podrà anar intuint la importància de la figura de l’educador/a social en el circ social i la rellevància que pren aquest àmbit com a eina de transformació social. Mitjançant la investigació, s’aprofundeix en un àmbit d’actuació socioeducativa poc conegut, a partir d’estudiar en profunditat les entitats anomenades. És a través de la comparació i triangulació de totes les aportacions, les entrevistes, l’ampli anàlisi documental i la pròpia experiència, que s’han pogut extreure un seguit de conclusions i recomanacions que apunten a nous horitzons i línies de treball en resposta a quin és i podria ser el paper de l’educador/a social en el circ social.
[eng] This Final Degree Project, takes as its main objective enter to know what is the role of the figure of the social care worker in social circus. The specific context in which it is framed, taking as reference the EYCO (European Youth Circus Organization) and F.E.E.C.S.E. (Federación Spanish Schools Socio Educativas Circus) and to a triangular context, and further specified in the data obtained in the investigation, reference will be made at three social circus schools included in the F.E.E.C.S.E. These social circus schools are: Ateneu Popular de Nou Barris., Donyet Ardit and Acirkaos. The theoretical framework guiding support becomes closer to know the most important instances of the social care worker and social circus, establishing a constant relationship between the two. Where also may be sensing the importance of the role of the social care worker in the social circus and the relevance it takes as a tool for social transformation. Through research, in-depth in a little social known reality, based on in-depth study called entities. It is through the comparison and triangulation of all contributions, interviews, document analysis and the particular experience that have been drawn a number of conclusions and recommendations aimed at new horizons and lines of work in response wich could be the role of the educator social in social circus.
Note: Treballs Finals de Grau d'Educació Social, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutora: Vanessa Sória
URI: http://hdl.handle.net/2445/110242
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Educació Social

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Sandra_Aguilar.pdf3.25 MBAdobe PDFView/Open
CONTEXTUALITZACIO A TRAVÉS DANALISI DOCUMENTAL.pdfAnnex1.41 MBAdobe PDFView/Open
ces110242.pdf263.78 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons