Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/110247
Title: Fills del Llac Victòria. Investigació avaluativa i pla d'acció al Centre de Suport per a infants orfes i vulnerables de l'illa de Rusinga (Kenya)
Author: Moreno Silvestre, Jordi
Director: Borràs Medina, Rosa
Keywords: Educació social
Infants desfavorits
Sida en els infants
Orfes
Kenya
Treballs de fi de grau
Social education
Children with social disabilities
AIDS (Disease) in children
Orphans
Kenya
Bachelor's thesis
Issue Date: 2016
Abstract: [cat] El projecte d’investigació i pla d’acció Fills del Llac Victòria va néixer de la voluntat de crear un pla de treball des del camp de l’educació social per desenvolupar-lo al Centre de Suport per a infants orfes i vulnerables de l’illa de Rusinga, a Kenya. La metodologia es basa en tres fases. La primera fase es basa en la recerca descriptiva del context i particularitats del territori. En la segona s’investiga la realitat socioeducativa dels infants al centre mitjançant l’exploració i la descripció del Centre i la contextualització de la situació social dels infants dins el paradigma crític. S’utilitza el mètode d’avaluació inicial per a fer un anàlisi de necessitats. Els instruments i tècniques principals utilitzades en la investigació són l’entrevista i el qüestionari a partir d’una metodologia mixta. Finalment, la tercera fase es basa en un pla d’acció qualitatiu per donar resposta a les necessitats socioeducatives dels infants del OVSC amb activitats concretes. S’executarà el pla d’acció resultant que s’avaluarà a partir de setembre de l’any 2016
[spa] El proyecto de investigación y plan de acción Fills del Llac Victòria nació de la voluntad de crear un plan de trabajo desde el campo de la educación social para desarrollarlo en el Centro de Soporte para los niños/as huérfanos y vulnerables de la isla de Rusinga, en Kenia. La metodología se basa en tres fases. La primera fase se basa en la descripción del contexto y las particularidades del territorio. En la segunda se investiga la realidad socioeducativa de los niños i niñas del centro mediante la exploración y la descripción del Centro y la contextualización de la situación social de los niños/as enmarcado en el paradigma crítico. Se utiliza el método de evaluación inicial para desarrollar un análisis de necesidades. Los instrumentos y técnicas principales utilizadas en la investigación son la entrevista y el cuestionario partiendo de una metodología mixta. Finalmente, la tercera fase se basa en un plan de acción cualitativo para responder a las necesidades socioeducativas de los niños/as del OVSC con actividades concretas. Se ejecutará el plan de acción que se evaluará a partir de septiembre de 2016.
[eng] The research and action plan project of Fills del Llac Victòria started from the desire to create a social community working plan to develop it in the Orphan and Vulnerable Children Support Centre of Rusinga, in Kenya. The methodology is based on three phases. The first phase is based on context description and the territory particularities. The second phase investigates the children’s social and educational reality in the center through the exploration of the Centre’s social context and situation within the critical approach. Initial evaluation method is used to develop a needs analysis. The main instruments and techniques used in the investigation are the interview and the questionnaire within a mix of a qualitative and quantitative methodology. Finally, the third phase is based in a qualitative action plan to respond to the social and educational needs of the Orphan and Vulnerable Children Support Centre with specific activities. The plan will be in place and evaluated from September 2016.
Note: Treballs Finals de Grau d'Educació Social, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutora: Rosa Borràs Medina
URI: http://hdl.handle.net/2445/110247
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Educació Social

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_ Jordi_Moreno_Silvestre.pdf8.09 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons