Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/110400
Title: Problemàtica i conservació de tortugues aquàtiques continentals a l'Europa occidental: el cas de la tortuga de rierol, Mauremys leprosa (Schweigger 1812), al nord-est de la Península Ibèrica
Author: Franch Quintana, Marc
Director/Tutor: Llorente, Gustavo A.
Montori, Albert
Keywords: Tortugues
Animals en perill d'extinció
Protecció de la fauna
Turtles
Rare animals
Wildlife conservation
Issue Date: 4-Nov-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La tortuga de rierol (Mauremys leprosa) és una espècie de tortuga aquàtica continental que es distribueix pel nord d’Àfrica, la Península Ibèrica i una petita part del sud de França. Aquesta distribució coincideix amb una de les zones amb major quantitat d’impactes d’origen antròpic de la Conca Mediterrània. L’espècie està considerada actualment com a ‘Vulnerable’ a nivell de l’Estat Español i ‘En Perill’ a França a causa de l’alteració, la fragmentació i pèrdua d’hàbitat, la presència d’individus o poblacions de tortugues exòtiques invasores i la translocació d’individus al·lòctons entre d’altres. Amb aquesta tesi es pretén analitzar aquestes problemàtiques des d’una òptica de conservació de l’espècie i té com a objectiu de determinar els efectes dels impactes antròpics sobre les poblacions de Mauremys leprosa al límit de la seva àrea de distribució i aportar coneixement, recursos i eines per a poder-hi fer front. Per assolir aquest objectiu s’ha actualitzat la seva corologia i modelitzat la distribució potencial de M. leprosa a Catalunya en diferents períodes de temps per determinar els requeriments bioclimàtics generals i possibles canvis al llarg del temps, se n’han descrit les tendències geogràfiques i temporals a Catalunya i les seves estructures poblacionals al límit nord de la seva distribució. S’ha determinat a més, la diversitat genètica i el possible origen de les seves poblacions. A nivell local, s’ha descrit i avaluat l’estat de les poblacions de M. leprosa i de Trachemys scripta elegans al Delta del Llobregat, se n’han caracteritzat també la biologia bàsica i les possibles interaccions interespecífiques a partir de anàlisi de nínxol ambiental i de paisatge. Amb els resultats obtinguts, s’ha determinat que M. leprosa és una espècie cada cop més comú i que sembla gaudir d’un relatiu bon estat de conservació al nord-est de la Península Ibèrica i al sud de França. En general presenta una bona situació demogràfica arreu de la zona d’estudi amb algunes excepcions puntuals. Així, l’espècie es defineix com a termòfila i generalista d’hàbitat i relativament tolerant a l’alteració d’aquest, tant a escala de estructura de paisatge com a la dels ambients aquàtics on resideix. T. s elegans al Delta del Llobregat presenta una població poc estructurada però amb una elevada capacitat invasora. En l’anàlisi de la interacció espacial entre la tortuga de rierol i la de tempes roges s’ha detectat un baix solapament de nínxol basat en característiques dels ambients aquàtics i el paisatge circumdant però e fet que M. leprosa es trobi en ambients amb elevada salinitat, baixa eutrofització i més deteriorats suggereix que aquesta es troba altament condicionada per la presència de T. s. elegans. Els resultats obtinguts en l’anàlisi genètica de les diferents poblacions de M. leprosa estudiades han determinat la continuïtat geogràfica de les poblacions catalanes i les del sud de França i s’ha constatat la translocació i la lliure circulació d’individus de M. leprosa. Per poder fer front a aquestes amenaces que afecten a M. leprosa, cal emprendre una sèrie d’accions a nivell de coneixement de l’espècie, de conservació d’aquesta i dels hàbitats i a nivell de ciutadania per tal de garantir la preservació de la tortuga de rierol i la biodiversitat que l’acompanya.
[eng] The Mediterranean stripe-necked terrapin (Mauremys leprosa) is a freshwater turtle and its distribution is restricted to northwestern Africa, Iberian Peninsula and a small part of southern France. This distribution coincides with one of the areas with the most anthropogenic impacts in the Mediterranean Basin. The species is considered as 'Vulnerable' in Spain and 'Endangered' in France due to degradation, fragmentation and habitat loss, the presence of individuals or populations of exotic invasive turtles species and intraspecific translocations among others. This thesis aims to analyze these problems from a conservation of the species perspective and to determine the effects of anthropogenic impacts on the Mauremys leprosa populations of the limit of its range and provide knowledge resources and tools to be able to deal these problems. To achieve this goal was updated its chorology and modelled the potential distribution of M. leprosa in Catalonia in different time periods to determine the general bioclimatic requirements and possible changes over time, was described temporal and geographic trends in Catalonia and was described populational structures at the north of the range. Also, we was determined the genetic diversity and the possible origin and of their populations. Locally, we described and evaluated the freshwater turtles populations status (M. leprosa and Trachemys scripta elegans) in the Llobregat Delta and was characterized the basic biology and interspecific interactions between them with environmental and landscape niche analysis. With the results, we was determined that a species is M. leprosa increasingly common and seems to enjoy a relatively good state of conservation in the northeast of the Iberian Peninsula and southern France. In general presents a good demographic situation across the study area with some occasional exceptions. Thus, the species is defined as thermophilic and habitat generalist with relatively habitat alteration tolerance at landscape structure and aquatic environments scales. T. s. elegans has an unstructured population in the Llobregat Delta with high invasiveness degree. The analysis of spatial interaction shows low niche overtlap between native M. leprosa and the invasive T. s. elegans but the presence of M. leprosa in high salinity, low eutrophication and damaged environments suggests that this species is strongly conditioned to the presence of the invasive T. s. elegans. The results of the genetic analysis of the different M. leprosa populations studied was determined the geographic continuum of the Catalan and southern France populations and intraspecific translocations was reported. With the aims to cope with these threats that affects M. leprosa, must perform actions at the knowledge of the species level, species and habitats conservation and citizenship level in order to guarantee the species and accompanying biodiversity conservation.
URI: http://hdl.handle.net/2445/110400
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MFQ_TESI.pdf16.08 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons