Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/110402
Title: La restauració fluvial a Catalunya: desenvolupament de protocols d'avaluació = River restoration in Catalonia: assessment protocols development
Author: Puértolas i Domènech, Laura
Director/Tutor: Prat i Fornells, Narcís
Keywords: Restauració ecològica
Ecologia fluvial
Cursos d'aigua
Catalunya
Restoration ecology
Stream ecology
Rivers
Catalonia
Issue Date: 30-Nov-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La recuperació d’espais fluvials és una activitat que ha anat en augment en els darrers anys però no disposava de mètodes d’avaluació que n’orientessin el disseny. L’objectiu de la tesi ha estat explorar la pràctica de la restauració fluvial a Catalunya, desenvolupant alhora protocols que contribueixin a la seva sistematització. Així, s’ha elaborat una metodologia basada en l’avaluació dels continguts dels projectes de restauració fluvial (el Protocol APR). Aquest s’ha validat aplicant-lo a una mostra de 40 projectes de restauració fluvial, fet que ha permès analitzar aquesta activitat a Catalunya entre 1999 i 2011. L’anàlisi ha posat de manifest mancances importants en el desenvolupament de plans de seguiment dels projectes. Com a conseqüència, s’ha desenvolupat una metodologia ad hoc que permet dissenyar programes de seguiment de l’èxit dels projectes (el Protocol SPR). Complementàriament, donat que les pròpies actuacions dels projectes poden ocasionar impactes sobre l’ecosistema fluvial, s’ha investigat l’efecte durant la fase d’execució d’una de les actuacions més comunes en els projectes de restauració catalans: el tractament del canyar (Arundo donax). Per això, s’ha testat l’efecte de l’aplicació de l’ús d’un herbicida de base glifosat sobre la comunitat de macroinvertebrats (tant a nivell estructural com funcional). Les fites de la recerca s’han acomplert i s’espera que contribueixin a l’avenç de la restauració fluvial, en la mesura que els agents que participen en els projectes segueixin promovent-los, tot compartint els seus resultats i experiències.
[eng] River restoration has become an increasing activity in recent years, but no assessment methods existed to guide restoration projects design. The aim of the thesis was to explore the practice of river restoration in Catalonia and to develop several protocols that contribute to its systematization. Thus, a methodology based on the evaluation of the contents of river restoration projects (APR Protocol) has been elaborated. This has been validated by its application to a sample of 40 river restoration projects, allowing to analyze this activity in Catalonia between 1999 and 2011. The analysis revealed significant shortcomings in monitoring plans of restoration projects. As a consequence, an ad hoc-methodology which enables practitioners to design programs to follow up project success (SPR Protocol) has been developed. Additionally, since project actions by themselves may cause impact on the river ecosystem, the effect during the execution phase was investigated for one of the most common measures in Catalan restoration projects: the elimination of giant reed (Arundo donax). To this end, the effect of the application of an herbicide with glyphosate as active ingredient was tested over the macroinvertebrate community (both at the functional and structural levels). The goals of this research have been met and it is expected that they will contribute to the advance of river restoration, as the parts involved continue promoting river restoration projects, and sharing their experiences and results.
URI: http://hdl.handle.net/2445/110402
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LPiD_TESI.pdf5.84 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons