Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/110437
Title: L’ús del ciclododecà en tècniques tradicionals sobre paper: estudi sobre el comportament del producte i efectes en els materials
Author: Moreno Rabasco, Adriana
Director: Balaguer Farré, Cristina
Keywords: Ciclododecà
Conservació i restauració d'obres d'art
Materials per a artistes
Treballs de fi de grau
Cyclododecane
Conservation and restoration of art objects
Artists' materials
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2016
Abstract: [cat] La conservació-restauració és una disciplina en constant evolució en la què una part fonamental és conèixer els materials amb els què es treballa. El ciclododecà apareix el 1995 i des de llavors s’ha emprat en diverses àrees de la professió. En aquest treball s’estudiaran i analitzaran les seves propietats aplicat en materials típics de l’obra d’art sobre paper per conèixer el seu comportament i els efectes que hi pugui tenir.
[eng] Conservation-restoration is a discipline in constant evolution in which an essential part is to know the materials you are working with. Cyclododecane appears on 1995 and since then it has been used in many areas of the profession. In this dissertation, its properties will be studied and analyzed when applied on typical techniques from artwork on paper to know its behavior and the effects it can have on them.
Note: Treballs Finals de Grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutor: Cristina Balagué i Farré
URI: http://hdl.handle.net/2445/110437
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Conservació i Restauració de Béns Culturals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG Adriana Moreno.pdfMemòria7.64 MBAdobe PDFView/Open
Pòster Adriana Moreno.pdfPòster90.48 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons