Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/110556
Title: Més enllà de la innovació docent: de la innovació al coneixement, del coneixement al suport, del suport a la renovació docent a la Universitat de Barcelona.
Author: Cornet i Calveras, Albert
Pagés, Teresa
Pardo, Jordi
Keywords: Innovacions educatives
Educació superior
Portafolis en educació
Avaluació educativa
Educació cooperativa
Educational innovations
Higher education
Portfolios in education
Educational evaluation
Cooperative education
Issue Date: 19-Jul-2010
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: La implantació dels nous graus com a desenvolupament de les directrius de l'EEES plantegen tot un seguit de reptes per a la comunitat docent en general, i per a la nostra universitat en particular. En aquest article es presenta el marc d'actuacions portades a terme des del principi del 2010 pels responsables de desenvolupar les estratègies de suport a la millora i la innovació docent, orientades a definir un nou model adaptat a les necessitats de l'actor principal de la innovació docent, el professorat. L'article s'inicia amb la descripció del model actual de suport a la innovació a la Universitat de Barcelona, els seus objectius i les accions de suport orientades a fomentar la innovació docent. La reflexió sobre el model actual obre les portes a un procés d'intercanvi d'experiències i valoracions entre els responsables de desenvolupar el model i els principals destinataris, el col lectiu docent de la UB. Es presenta aquest procés de reflexió portat a terme mitjançant la realització d'un conjunt de tallers d'innovació docent, centrats en cinc dels àmbits d'innovació amb més repercussió en les darreres convocatòries de projectes d'innovació docent. La conclusió i difusió de la feina feta en aquests tallers es presenta en una jornada oberta a la participació de tota la comunitat docent de la UB, realitzada el 4 de març passat amb el títol Sinergies entre la innovació docent i l'EEES. Les conclusions d'aquesta jornada serveixen com a resum d'aquest article i del procés que aquí es descriu.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.1344/reire2010.3.2326
It is part of: REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 2010, vol. 3, num. 2, p. 79-97
Related resource: https://doi.org/10.1344/reire2010.3.2326
URI: http://hdl.handle.net/2445/110556
ISSN: 1886-1946
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Electrònica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
609581.pdf353.13 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons