Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/110802
Title: Diversitat de comunitats heteròtrofes associades a les aigües de consum
Author: Sala Comorera, Laura
Director/Tutor: Blanch i Gisbert, Anicet
García Aljaro, Cristina
Keywords: Microorganismes
Contaminació de l'aigua
Aigua d'alimentació
Microorganisms
Water pollution
Feed-water
Issue Date: 14-Dec-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Els indicadors microbians de la contaminació fecal han estat útils al llarg dels anys pel control sanitari de la qualitat de l’aigua de consum. Tot i així, l’aigua mineral embotellada i l’aigua de la xarxa de distribució no són aigües estèrils sinó que contenen una gran diversitat de microorganismes. De fet, la diversitat pròpia de l’aigua de consum ha estat poc explorada fins el moment. El propòsit d’aquesta tesi doctoral va ser contribuir a l’estudi de la composició i la dinàmica de les comunitats microbianes de diferents tipus d’aigua de consum humà: aigua mineral natural envasada i aigua potable de distribució al llarg del procés de potabilització. Referent a les aigües minerals naturals envasades, es va estudiar el canvi en les comunitats heteròtrofes de dues aigües minerals envasades en ampolles de vidre durant la seva vida comercial, fins a un any després de l’envasat. La comunitat microbiana heteròtrofa en placa no va ser estable durant la comercialització de l'aigua, sinó que presentava fluctuacions. Es va observar una disminució de la diversitat microbiana i dels recomptes d’heteròtrofs després d'un any. D’altra banda es va avaluar la traçabilitat de l’aigua mineral envasada amb tècniques dependents i no dependents de cultiu durant els 3 mesos després de l’envasat. Per això, es va realitzar un seguiment en 3 aigües minerals diferents envasades al mateix dia en PET i vidre. El nombre total de cèl·lules i de cèl·lules viables va augmentar durant les dues primeres setmanes després de l’envasat. A partir del dia 21, no es van observar diferències significatives en els recomptes entre les ampolles de diferents materials. En canvi, les empremtes moleculars per a cada aigua i material d’ampolla en alguns casos van ser característiques durant els 3 mesos. En l’àmbit de l’aigua de xarxa de distribució es va valorar la utilització de la tecnologia emergent MALDI-TOF MS per a l'ús en rutina per a la identificació de soques aïllades en una ETAP (estacions de tractament d’aigua potable). Aquesta tècnica es va comparar amb el sistema PhenePlateTM i amb les galeries API®. El percentatge de soques identificades amb el MALDI-TOF MS a nivell d'espècie (39%) va ser molt similar al percentatge obtingut amb les galeries API® (43%). A més, la utilització de MALDI-TOF MS va ser comparable amb el sistema PhenePlateTM (80%). Així doncs, la identificació mitjançant MALDI-TOF MS és una metodologia útil i prometedora en els laboratoris de rutina d'anàlisi d'aigua, gràcies a la seva robustesa i rapidesa per a la identificació microbiana. No obstant això, els espectres proteics de soques ambientals existents a les bases de dades són limitats. A partir de la identificació de soques aïllades en controls rutinaris en una ETAP mitjançant MALDI-TOF MS permet obtenir una caracterització ràpida de les comunitats heteròtrofes presents al llarg dels tractaments de l'aigua. Finalment aquesta tesi es va centrar en l’estudi de les comunitats planctòniques de l’aigua abans i després del tractament d’osmosi inversa (OI) d’una ETAP. L'estudi va rebel·lar que existien diferències entre la composició bacteriana entre els dos punts, indicant una correcta filtració a nivell d'OI i una posterior recolonització de l'aigua osmotitzada. En cap cas, es va detectar el patogen oportunista Pseudomonas aeruginosa. D'altra banda, la presència de soques amb capacitat per formar biofilm com també la presència de soques resistents a antibiòtics pot contribuir al biofouling i a la dispersió de resistències a antibiòtics. En conseqüència, es fa palès que les aigües minerals naturals envasades són microsistemes complexos. D’altra banda, la informació de les comunitats microbianes obtingudes en anàlisis rutinaris permetria millorar la gestió de les plantes.
[eng] Natural mineral water and drinking water are not sterile environments, but complex ecosystems with a high phenotypic and genetic diversity of autochthonous bacteria. The purpose of this thesis was to contribute to the study of the composition and dynamics of the microbial communities in natural mineral water and drinking water. Regarding natural mineral water, it was studied the variations in the heterotrophic communities in two mineral waters bottled in glass bottles during their shelf life up to one year after bottling. The heterotrophic plate counts were not constant during the commercialization of the water, but they fluctuated. There was a decrease in the diversity of the heterotrophic plate counts after one year. Moreover, it was assessed the traceability of bottled mineral water with culture-dependent and culture-independent techniques during three months after packaging in three different mineral waters bottled in glass and PET. The number of total and viable cell counts increased during the first two weeks after the bottling and the molecular fingerprints for some mineral water brands and bottle material were different during the three months. As far as drinking water is concerned, we assessed the use of the emerging technology MALDI-TOF MS for routine identification of isolates in a drinking water treatment plant (DWTP). This technique was compared with the PhenePlateTM system and API® galleries. The percentage of strains identified with MALDI-TOF MS at species level (39%) was similar to the percentage obtained with API® galleries (43%). In addition, the use of MALDI-TOF MS system was reliable compared to PhenePlateTM (80%). Thus, the identification by MALDI-TOF MS is a promising methodology useful in routine laboratories thanks to its robustness and speed for microbial identification. The major limiting factor for MALDI–TOF MS is the lack of a suitable mass spectra database. Finally, this thesis focused on the study of the planktonic communities of feed and permeate water in a reverse osmosis treatment in a DWTP. The results revealed that there were differences in the bacterial composition between them, a successful level filtration via reverse osmosis and subsequent recolonization of the membrane with different species from those in the feed water was found.
URI: http://hdl.handle.net/2445/110802
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Genètica, Microbiologia i Estadística

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LSC_TESI.pdf9.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.