Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/110833
Title: Les eleccions municipals de 1934 a Catalunya
Author: Soler, Raimon
Keywords: Eleccions locals
República Espanyola II, 1931-1939
Catalunya
Local elections
Spanish Republic II, 1931-1939
Catalonia
Issue Date: 2015
Publisher: Fundació Cipriano García, Universitat de Barcelona
Abstract: El 14 de gener de 1934 es van celebrar unes eleccions municipals a Catalunya que foren crucials per al desenvolupament posterior dels esdeveniments d'aquell any. S'havien de substituir tots els ajuntaments catalans sorgits de les eleccions del 12 d'abril i es van desenvolupar en un context de gran tensió política i social. A més,per primer cop en la història del nostre país les dones podien participar en peu d'igualtat amb els homes en l'elecció dels consistoris. Tanmateix, la historiografia ha tendit a passar-hi per sobre, quan no a marginar del seu relat aquestes eleccions, les quals van suposar un punt de ruptura entre dretes i esquerres. En aquest article es pretén omplir aquest buit i donar una visió de conjunt d'aquests comicis. RESUMEN: El 14 de enero de 1934 se celebraron unas elecciones municipales en Cataluña que fueron cruciales para el desarrollo posterior de los acontecimientos de aquel año. Debían sustituir todos los ayuntamientos catalanes surgidos de las elecciones del 12 de abril y se desarrollaron en un contexto de gran tensión política y social. Además, por primera vez en la historia de nuestro país las mujeres podían participar en pie de igualdad con los hombres en la elección de los consistorios. Sin embargo, la historiografía ha tendido a pasar por encima, cuando no a marginar de su relato, estas elecciones, las cuales supusieron un punto de ruptura entre derechas e izquierdas. En este artículo se pretende llenar este vacío y dar una visión de conjunto de estos comicios. ABSTRACT: On January 14, 1934, municipal elections were held in Catalonia, which would became crucial for the further development of the events during that year. They had to replace all Catalan councils emerged from the elections of April 12 and were developed in a context of great political and social tension. In addition, for the first time in the history of our country women could participate equally with men in the election of councils. However, historiography has tended to ignore them, even to marginalize these elections, which represented a breaking point between right-wing and left-wing. This article aims to fill this gap and provide an overview of these elections.
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.ub.edu/index.php/segleXX/article/view/15134
It is part of: Segle XX: Revista Catalana d'Història, 2015, vol. 8, p. 47-75
URI: http://hdl.handle.net/2445/110833
ISSN: 1889-1152
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Economia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
656326.pdf443.29 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons