Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/112683
Title: La presència del llegat grec en la Catalunya Moderna: Francesc de Montcada i la Expedición de los catalanes y aragoneses contra turcos y griegos
Author: Baró Queralt, Xavier
Keywords: Historiografia
Catalunya
Barroc
Historiography
Catalonia
Baroque civilization
Issue Date: 1998
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Presentem una comunicació que pretén analitzar dues qüestions que creiem que són prou importants per a I'estudi de la histbria de la historiografia catalana tle l'kpoca Moderna. Volem aproximar-nos, en primer lloc, a I'estudi de I'obra més rellevant de Francesc de Montcada '(1586-1635), 1'ExpediciÓn de 10s catalanes y aragoneses contra turcos y griegos (1623) i, en segon terme, a les fonts historiogriifiques bizantines consultades per aquest autor nascut a Valbncia en l'elaboració de la seva obra, i que demostren la preskncia de la cultura grega -en el sentit més ampli del terme- en la Corona d'AragÓ del segle XVII. Creiem que de la lectura de I'obra de Montcada se'n desprén una conclusió ben clara: la cultura grega, tot i no ésser la de ]'Antiguitat, era coneguda, estudiada i valorada en els ambients cultes de la societat de I'bpoca. Malgrat que en principi pot semblar que ens trobem davant de dues realitats profundament diferents (especialment després de la caiguda de Constantinoble el 1453), és interessant constatar que, en els cercles intel.lectuals de I'bpoca, dels quals Francesc de Montcada n'és un bon exemple, el llegat cultural de 1'hel.lenisme -.ja sigui en la vessant de la Grbcia antiga2, prou evident, o en la del món bizantí, a priori més desconegut i, per tant, més allunyat- era prou conegut entre els homes de cultura de I'bpoca
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Pedralbes/article/view/101493
It is part of: Pedralbes. Revista d'Història Moderna, 1998, vol. 2, num. 18, p. 475-482
URI: http://hdl.handle.net/2445/112683
ISSN: 0211-9587
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
593668.pdf324.47 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons