Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/112948
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFont i Garolera, Jaume-
dc.contributor.advisorGuàrdia Olmos, Joan-
dc.contributor.authorMontull i Aced, Albert-
dc.contributor.otherUniversitat de Barcelona. Facultat de Geografia i Història-
dc.date.accessioned2017-06-27T10:28:27Z-
dc.date.available2017-06-27T10:28:27Z-
dc.date.issued2017-05-02-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2445/112948-
dc.description.abstract[cat] La mobilitat obligada per raó d'estudi analitza els desplaçaments dels alumnes entre el seu lloc de residencia i el lloc d'estudi en qualsevol de les etapes educatives, des dels ensenyaments primaris obligatoris fins als superiors. En aquest sentit, doncs, el fenomen de la mobilitat es consubstancial a la mateixa universitat ja des dels seus inicis esdevenint avui un fenomen complex fent-se necessari, per entendre'I en tota la seva magnitud, identificar-ne tant els diferents actors que hi intervenen com les diferents escales geogràfiques que abasta, el mare formal en el que es desenvolupa i la seva direccionalitat. En aquest context, l'objectiu principal que persegueix aquesta recerca es el d'esbrinar els criteris i patrons que determinen l'elecció de centre i estudi per part dels estudiants residents a Catalunya que accedeixen per primer cop a l'oferta de titulacions de les universitats catalanes que participen del procés de preinscripció (UB, UAB, UPC, UPF, Udl, UdG, URV i UVic) tot confeccionant un mapa de fluxos de la mobilitat d'aquest col·lectiu al llarg del per1ode que abasta del curs 2000-01 al 2013-14 per a, tal vegada, obtenir orientacions sobre el seu comportament futur. D'aquesta manera, emprant com a font principal de dades els fitxers del sistema UNEIX sobre els estudiants matriculats de nou accés en cadascuna d'aquestes universitats per a cada any acadèmic analitzat i a partir de la comarca d'origen d'aquest estudiantat (aquella on tenen establert el seu domicili habitual, generalment el familiar) s'han determinat en primer lloc l'àrea d'influència i de captació d'aquestes institucions per tal d'esbrinar quina es la seva presencia i pes específic en el territori i, en segon terme, s'han identificat tres dinàmiques de comportament dels estudiant a l'hora d'escollir centre i estudi segons sigui la distancia que separa aquest domicili de la ubicació de l'oferta universitària. Tot plegat, pretén resoldre el problema que planteja el desconeixement existent en l'actualitat de les relacions complexes que s'estableixen entre la selecció d'estudis universitaris i centre amb les xarxes de transport i la mobilitat induïda dels estudiants del sistema universitari de Catalunya.cat
dc.description.abstract[eng] Mobility forced by study reasons analyses the students' travels between their place of residence and the study location in any of the formative stages: from mandatory elementary studies to higher education. In this sense, the mobility phenomenon is consubstantial to university itself from the very start, currently growing up to be a complex phenomenon. In order to be able to understand it to its fullest, it is then necessary to identify the various actors participating in it, the different geographical scales reached, as well as the formal framework in which it is carried out, and its directionality.In this contex the main objective of this research is to find out the criteria and patterns that prompt the choice of centre and studies by the students residing in Catalonia accessing for the very first time the degree's offer from the Catalan universities taking part of the pre­ registration process (UB, UAB, UPC, UPF, Udl , UdG, URV and UVic), by composing a flow map of this collective's mobility within the period covering the academic years 2000/01 to 2013/ 14, so as to perhaps obtain orientations on their future behaviour.In this way, and by using as a primary source the data from the UNEIX system files on freshman students, sorted by each of the aforementioned universities and academic year, and based on the county of origin of this student body (the one where their permanent address is estabilshed, generally this being the home address), the following has been determined: first, these institutions' influence and acquisition area in order to find out their actual presence and specific weight within the territory; and, second, three students' behaviour dynamics regarding their centre and studies choice, depending on the distance separating their place of residence and the location of the university offer.All of that hopes to solve the problem resulting from the currently existing ignorance on the complex relations established vis a vis the university studies and centre selection, and the transport network and induced mobility of the Catalan university system's students.eng
dc.format.extent417 p.-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat de Barcelona-
dc.rightscc-by, (c) Montull, 2017-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/-
dc.subject.classificationEducació superior-
dc.subject.classificationEstudiants-
dc.subject.classificationSol·licituds d'admissió a la universitat-
dc.subject.classificationDomicili-
dc.subject.otherHigher education-
dc.subject.otherStudents-
dc.subject.otherCollege applications-
dc.subject.otherDomicile-
dc.titleAnàlisi territorial de la preinscripció al sistema universitari públic de Catalunya. L’efecte distància–temps des del domicili habitual en l’elecció de centre i estudi.-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
dc.date.updated2017-06-27T10:28:27Z-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.identifier.tdxhttp://hdl.handle.net/10803/404185-
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Geografia i Història

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AMA_TESI.pdf20.99 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons