Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/113074
Title: Nous marcadors clínics i tractament immunològic de l’endometriosi
Author: Perelló Serra, Maria Francesca
Director/Tutor: Carmona Herrera, Francisco
Martínez Zamora, María Ángeles
Keywords: Ginecologia
Immunologia
Medicaments
Patologia
Gynecology
Immunology
Drugs
Pathology
Issue Date: 31-May-2017
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] INTRODUCCIÓ L'endometriosi és una malaltia ginecològica molt freqüent. El seu diagnòstic és difícil i en la pràctica clínica s'ha de fer per especialistes experts. El ventall terapèutic disponible és limitat, poques vegades és definitiu i els fàrmacs utilitzats es basen en tractaments hormonals que alteren el cicle ovàric. Es postula que hi ha un paper essencial de la immunitat en el desenvolupament de la malaltia, de manera que l'estudi de fàrmacs immunomoduladors podria suposar un futur tractament. Per tot això, la millora en el diagnòstic de la malaltia i la seva extensió prequirúrgica, juntament amb la investigació de noves línies de tractament, representen els dos reptes més importants de la malaltia. OBJECTIUS D'aquí sorgeix l'interès del nostre treball, que té com a objectius facilitar el diagnòstic prequirúrgic de l'endometriosi permetent la sospita de la malaltia en pacients amb dolor i la sospita de la seva extensió de forma no invasiva i investigar l'ús de la pentoxifilina com a nova línia de tractament en un model animal de ratolí. METODOLOGIA Es realitzen 3 estudis que es recullen en 3 articles originals publicats en revistes internacionals: 1. “MARKERS OF DEEP INFILTRATING ENDOMETRIOSIS IN PATIENTS WITH OVARIAN ENDOMETRIOMA: A PREDICTIVE MODEL” Perelló M, Martínez-Zamora MA, Torres X, Munrós J, Llecha S, De Lazzari E, Balasch J, Carmona F. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2015 Nov 26. doi: 10.1016/j.ejogrb.2015.11.024. [Epub ahead of print] 2. “ENDOMETRIOTIC PAIN IS ASSOCIATED WITH ADENOMYOSIS, BUT NOT WITH THE COMPARTMENTS AFFECTED BY DEEP INFILTRATING ENDOMETRIOSIS” Perelló M, Martínez-Zamora MA, Torres X, Munrós J, Balasch J, Carmona F. Gynecol Obstet Invest. 2016 Oct 7. [Epub ahead of print] 3. “ORAL ADMINISTRATION OF PENTOXIFYLLINE REDUCES ENDOMETRIOSIS-LIKE LESIONS IN A NUDE MOUSE MODEL” Perelló M, González-Foruria I, Castillo P, Martínez-Florensa M, Lozano F, Balasch J, Carmona F. Reprod Sci. 2016 Oct 12. pii: 1933719116673198. [Epub ahead of print] RESULTATS A l’ESTUDI 1, es va obtenir una equació de predicció d’endometriosi profunda en pacients amb endometrioma ovàric, basada en tres indicadors senzills. La capacitat predictiva del model va ser molt alta (AUC: 0,91). A més es va crear un nomograma per a la seva fàcil aplicabilitat. A l’ESTUDI 2 es va avaluar la relació entre dolor i la localització de la malaltia. Es va trobar una associació positiva significativa entre el dolor pèlvic i la presència de adenomiosis. Es va trobar una absència de correlació entre els marcadors de dolor i els compartiments afectats. Finalment a l’ESTUDI 3, es va observar una disminució significativa en l'àrea i en la vascularització de l'endometriosi entre els grups tractats amb pentoxifilina, així com una en els nivells peritoneals de les citosines proinflamatòries. CONCLUSIONS Hem obtingut una equació de predicció de endometriosi profunda en pacients amb endometrioma ovàric. A més, l'ús del nomograma facilita la seva aplicabilitat. En determinats casos cal valorar una possible adenomiosis associada i aquesta pot ser sospitada prequirúrgicament per les característiques del dolor que presenten les pacients. S'ha demostrat la possibilitat d'ús dels immunomoduladors, en aquest cas la pentoxifilina, en el tractament de la malaltia en un model animal. A més, amb l'efecte de la pentoxifilina, s'ha reforçat el paper de les citoquines i la vascularització en el desenvolupament de la malaltia. Com a conseqüència de tot l'exposat, hem contribuït a millorar el diagnòstic de la malaltia, hem permès la sospita prequirúrgica de l'endometriosi profunda en pacients amb endometriomes ovàrics i hem posat de manifest la importància de la sospita d'adenomiosis associada en pacients amb dolor. D'altra banda, hem obert nous horitzons en el tractament i hem postulat l’ús de la pentoxifilina com fàrmac no anovulatori per al tractament de la malaltia.
[eng] INTRODUCTION The two most important challenges for the endometriosis are its diagnosis, its pre-surgical extension and the investigation of new lines of treatment. Our objectives are to facilitate the pre-surgical diagnosis of endometriosis by allowing suspicion of the disease in patients with pain and suspicion of the extension in a non-invasive way and to investigate the use of Pentoxifylline as a new line of treatment in a mouse animal model. METHODOLOGY 3 original articles: MARKERS OF DEEP INFILTRATING ENDOMETRIOSIS IN PACIENTS WITH OVARIAN ENDOMETRIOMA: A PREDICTIVE MODEL. Perelló M, Martínez-Zamora MA, Torres X, Munrós J, Llecha S, De Lazzari E, Balasch J, Carmona F. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2015 Nov 26. Doi: 10.1016 / j.ejogrb.2015.11.024. [Epub ahead of print] ENDOMETRIOTIC PAIN IS ASSOCIATED WITH ADENOMYOSIS, BUT NOT WITH THE COMPARTMENTS AFFECTED BY DEEP INFILTRATING ENDOMETRIOSIS. Perelló M, Martínez-Zamora MA, Torres X, Munrós J, Balasch J, Carmona F. Gynecol Obstet Invest. 2016 Oct 7. [Epub ahead of print] ORAL ADMINISTRATION OF PENTOXIFYLLINE REDUCES ENDOMETRIOSIS-LIKE LESIONS IN A NUDE MOUSE MODEL. Perelló M, González-Foruria I, Castillo P, Martínez-Florensa M, Lozano F, Balasch J, Carmona F. Reprod Sci. 2016 Oct 12. Pii: 1933719116673198. [Epub ahead of print] RESULTS A predictive equation of deep endometriosis was obtained (STUDY 1) in patients with ovarian endometrioma, based on three simple indicators. The predictive capacity of the model was very high (AUC: 0.91). In addition, a nomogram was created for its applicability. The relationship between pain and the location of the disease was evaluated (STUDY 2). A significant positive association was found between pelvic pain and adenomyosis. There was an absence of correlation between pain and compartments affected. Finally (STUDY 3), there was a significant decrease in the area, vascularization and cytokines levels in the endometriosis treated with Pentoxifylline. CONCLUSIONS We improved the diagnosis of deep endometriosis in patients with ovarian endometrioma with a predictive equation. In certain cases, we must suspect adenomyosis based on the pain characteristics that patients present. The possibility of using immunomodulators, such as Pentoxifylline, in the treatment of the disease in an animal model has been proved.
URI: http://hdl.handle.net/2445/113074
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria i Radiologia i Medicina Física

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MFPS_TESI.pdf10.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.