Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/113336
Title: L'impacte del canvi climàtic en els ocells
Author: Guàrdia Carbonell, Montserat
Director/Tutor: Úbeda, Xavier
Keywords: Geografia física
Canvis climàtics
Ocells
Treballs de fi de grau
Physical geography
Climatic changes
Birds
Bachelor's thesis
Issue Date: Jul-2016
Abstract: El canvi climàtic es considera avui en dia un dels principals problemes mediambientals a què s’afronta la humanitat, i no només a aquesta sinó que s’espera que també sigui la nova principal amenaça a la qual s’afrontarà la biodiversitat. Els ocells han servit com a indicadors fiables dels canvis ambientals durant segles i indiquen que el canvi climàtic ha posat en marxa una cadena de gran abast dels efectes en els ecosistemes a tot el món. El comportament dels ocells, en molts casos, està canviant en resposta al canvi climàtic, però a una velocitat diferent a la d’altres espècies clau i dels esdeveniments naturals dels quals depenen per completar el seu cicle de vida. Amb un clima més variable, els ocells des de l’Àrtic fins l’Antàrtida ja estan responent a aquests canvis. Per tant, existeix una creixent evidència que el canvi climàtic afecta el cicle vital dels ocells. En l’àmbit internacional hi ha un ampli ventall d’articles científics que estudien amb profunditat les implicacions del canvi climàtic sobre els ocells d’arreu del món. No existeix una tècnica o metodologia universal, així doncs, trobem que en molts dels casos, els articles, llibres o documents de referència empren mètodes diferents.
Climate change is considered today one of the major environmental problems facing humanity, not only this one but also it is expected to be the new main threat to biodiversity which will face. Birds have been able to show as reliable indicators of environmental changes over the centuries and they indicate that climate change has set in motion a powerful chain of effects in ecosystems worldwide. The behavior of birds, in many cases, is changing in response to climate change, but at a different speed than the other key species and natural events on which they depend to complete its life cycles. With a variable climate birds from the Arctic to Antarctica are already responding to these changes. Therefore, there is a growing evidence that climate change affects the life cycle of birds. Internationally, there is a wide range of scientific papers studying deeply the implications of climate change on birds worldwide. There is no universal method or technique, so we find that in many cases, the reference articles, books or documents use different methods.
Note: Treballs Finals de Grau en Geografia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutor: Xavier Úbeda
URI: http://hdl.handle.net/2445/113336
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Geografia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Guardia_Carbonell_Montserrat.pdf2.72 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons