Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/114268
Title: «Escriure per a explicar(-nos) el món»: un enfocament experiencial de l’expressió escrita a secundària
Author: Siscar i Carrió, Anaïs
Director: Villalonga, Anna Maria
Keywords: Aprenentatge cooperatiu
Expressió escrita (Ensenyament)
Tesis de màster
Educació secundària obligatòria
Team learning approach in education
Written expression (Education)
Masters theses
Secondary education
Issue Date: 2017
Abstract: Presentem una seqüència didàctica discontínua i anual per al tercer curs de l’ESO destinada a treballar la competència de l’expressió escrita en llengua catalana. El públic destinatari ideal són aquells alumnes que, tot i no necessitar suport lingüístic, no tenen el català com a llengua d’ús habitual. Si bé la situació sociolingüística del català explica que en determinades zones —com l’àrea metropolitana de Barcelona— es puga prescindir del seu ús, considerem que en molts casos els joves no fan servir el català perquè no s’hi senten suficientment capaços i, per tant, no s’hi senten còmodes. L’objectiu d’aquesta proposta didàctica és focalitzar els esforços docents en la motivació d’aquest perfil d’alumnat. Proposem la realització col·laborativa d’una revista digital com a fórmula per a assolir aquesta motivació i promoure la confiança dels nostres alumnes en les seues pròpies capacitats comunicatives en llengua catalana.
We present a discontinuous yearly teaching sequence for the third course of ESO, aimed to work the competency on Catalan language written expression. The ideal addressee are students who don’t need linguistic support but don’t have Catalan as their common language. Even though the socio-linguistic situation of Catalan explains that in some regions —such as the metropolitan area of Barcelona— its use may be expendable, we consider it is often the case that youngsters do not use Catalan due to a lack of competence and thus of comfort. The goal of this didactic proposal is to focus the educational efforts on the motivation of this profile of students. We propose the collaborative elaboration of a digital magazine as a recipe to achieve this motivation and to boost the confidence of our students in their own communicative capabilities.
Note: Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2016-2017, Tutora: Anna Maria Villalonga
URI: http://hdl.handle.net/2445/114268
Appears in Collections:Màster - Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tfm_siscar_carrio_anais.pdf318.87 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons