Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/114284
Title: Llegim un quadre. Dibuixem un text : proposta d’una seqüència didàctica sobre l’ensenyament de la gramàtica des d’un enfocament comunicatiu
Author: Cararach i Soler, Anna
Director: Salvat, Eulàlia
Keywords: Educació secundària obligatòria
Gramàtica
Tesis de màster
Secondary education
Grammar
Masters theses
Issue Date: 2017
Abstract: El canvi vers un enfocament orientat cap a la competència comunicativa obliga a replantejar l’ensenyament de la gramàtica a la classe de llengua. Superant la tradició escolar que promou l’apropament a la gramàtica d’una forma absolutament descontextualitzada de la pràctica comunicativa, tot dificultant la incorporació d’aquests continguts teòrics a l’ús oral i escrit de la llengua, els experts proposen programar de manera que s’interrelacionin les tasques de producció i comprensió de textos, d’una banda, i les tasques específiques dirigides a l’aprenentatge de les formes que la llengua adquireix, de l’altra. Amb aquest objectiu, es presenta una proposta de seqüència didàctica que, més enllà de la transmissió d’uns continguts curriculars propis del curs per al qual ha estat dissenyada, busca crear un espai en què els usos es facin manifestos i en què els coneixements sistematitzats es facin operatius per a la composició i producció d’un text.
Changing towards a communicative approach requires rethink the teaching of grammar in language class. Overcoming the educational tradition that promotes an absolutely decontextualized grammar practice communication, which hinders the incorporation of these theoretical contents to the oral and written uses of the language, experts propose programming with the objective of interrelate tasks of production and understanding of texts, on the one hand, and the specific tasks aimed at learning the ways that language acquires, on the other hand. With this objective, this work proposes a didactic sequence which, beyond the transmission of the curricular contents, seeks to create a space in which the uses become manifest and the systematized knowledge become operational for the composition and production of a text.
Note: Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2016-2017, Tutora: Eulàlia Anna Salvat Golobardes
URI: http://hdl.handle.net/2445/114284
Appears in Collections:Màster - Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tfm_cararach_anna.pdf810.82 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons