Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/114494
Title: Família i ciutadans honrats. Les estratègies d'adaptació de la petita noblesa catalana (segles XVIII-XIX)
Author: Ferrer i Alòs, Llorenç, 1957-
Keywords: Transmissió de béns
Noblesa
Catalunya
Transfer (Law)
Nobility
Catalonia
Issue Date: 2003
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: En investigacions anteriors (FERRER ALOS, 1991b,1993,1995;1996a) hem plantejat que el sistema de transmissió de béns que s'havia desenvolupat a Catalunya tenia una lògica que es basava a grans trets en els següents supòsits: a/ el sistema d'hereu únic que s'havia desenvolupat a Catalunya estava plenament assentat en el segle XVIII i tots els grups socials el feien servir; b/ el sistema es basava en el nomenament del fill mascle primogènit com a hereu del patrimoni familiar amb l'obligació de cuidar del pares i col·locar als seus germans el millor possible mitjançant el pagament de dots i llegítimes gairebé sempre en diner per evitar la disgregació patrimonial; c/ aquesta col~locació era inevitablement desigual respecte a l'hereu ja que els dots i Ilegítimes no podien ésser superiors al patrimoni que les generava, del que es deduia que l'hereu tendia a casar-se amb una dona que tenia un origen social superior i els cabalers i cabaleres s'havien de casar socialment cap avall. Davant d'aquest descens social, les estratègies familiars consistien a impedir aquesta degradació social implícita en el sistema; d/ cada grup social accedia als recursos de forma diferent cosa que condicionava les possibilitats de reproduir-se socialment i obligava a desenvolupar estratègies específiques per afrontar les contradiccions detectades en el sistema hereditari; i e/ encara que les famílies actuen d'acord amb una norma general i podem descriure les característiques que es repeteixen generació darrere generació, les conjuntures concretes i els interessos immediats generaven comportaments específics i adaptacions que s'allunyen del model ideal.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/EHA/article/view/99932
It is part of: Estudis d'Història Agrària, 2003, num. 16, p. 169-215
URI: http://hdl.handle.net/2445/114494
ISSN: 0210-4830
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
515576.pdf2.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.