Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/114954
Title: Pas de la Masculinitat Hegemònica a les Noves Masculinitats: evolució de les masculinitats des de la mirada de les dones
Author: Chouciño Galbarro, Sergi
Director: Camps Calvet, Clara
Keywords: Sociologia
Orientació sexual
Masculinitat
Treballs de fi de grau
Sociology
Masculinity
Sexual orientation
Bachelor's thesis
Issue Date: Jul-2017
Abstract: (cat) En aquest estudi s’investiga l’evolució de la masculinitat hegemònica a les noves masculinitats i les preferències de masculinitats dins del marc heteronormatiu a partir de la percepció de les dones que es defineixen com a heterosexuals i bisexuals del barri de Sants de Barcelona. Per aconseguir-ho es realitza una recerca bibliogràfica per tal de trobar els indicadors adequats per abordar el tema, i per conèixer les corrents teòriques que existeixen sobre el tema, tant pel que fa al canvi de masculinitats, com de creació de les mateixes. L’estudi inclou l’anàlisi d’uns resultats que són fruit d’un treball de camp a partir d’una enquesta ideada per l’investigador, amb la qual es coneix si les dones perceben que existeix o no la transformació de la masculinitat i si elles desitgen noves masculinitats. Els principals resultats mostren una evolució de les masculinitats, segons la percepció de les dones. Les dones més grans perceben que els homes de les seves edats corresponen a identitats més properes a les masculinitats hegemòniques, mentre que les joves perceben que els homes de la seva edat, corresponen a identitats lligades a les noves masculinitats. De la mateixa manera, s’observa que les preferències de les dones van per la mateixa via en cada edat, és a dir, com major edat té la dona enquestada, més hegemònica serà la masculinitat que prefereix, mentre que com més jove sigui la mateixa, més a favor estarà de les noves masculinitats, i més les preferirà.
(eng) In this study, research is done regarding the evolution of the hegemonic masculinity to the new masculinities and the preferences of masculinities within the heteronormative framework through the perception of self-defined heterosexual and bisexual women from the Sants neighbourhood of Barcelona. To achieve it, a literature review is carried out with the aim of finding the adequate indicators to address the issue and to know the theoretical strands that exist on the topic, both on the masculinities change and on their creation. The study includes the analysis of the results of a field work, which is conducted through a survey created by the author, with which it is known if the women perceive or not the masculinity transformation and if they want new masculinities. The main results show an evolution of the masculinities according to the women's perception. The older women perceive that men their age correspond to identities which are closer to the hegemonic masculinities, while the younger ones perceive that men their age correspond to identities linked to the new masculinities. In the same manner, it is observed that the women’s preferences follow the same path in each age, that is to say, the older the surveyed woman is, the more hegemonic will be the masculinity which she prefers, while the younger she is, the more she will be in favour of the new masculinities, and the more she will prefer them.
Note: Treballs Finals del Grau de Sociologia, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2016-2017 , Tutor: Clara Camps Calvet
URI: http://hdl.handle.net/2445/114954
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Sociologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG-SOC-Chouciño-Sergi-juliol17.pdf610.49 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons