Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/115102
Title: Estudi de l’Espai d’Animació del Futbol Club Barcelona com a proposta de prevenció de la violència en el futbol
Author: Carles i Pujol, Ignasi
Director: Carmona Benito, Sara
Keywords: Sociologia
Violència en els esports
Programes de prevenció
Treballs de fi de grau
Sociology
Violence in sports
Prevention programs
Bachelor's thesis
Issue Date: Jul-2017
Abstract: (cat) En aquest treball es fa un estudi exhaustiu del projecte de l’Espai d’Animació del Futbol Club Barcelona inaugurat la temporada 2016-17, el qual aglutina a la majoria dels supporters culés, entesos com a seguidors radicals. Amb l’anàlisi descriptiu es vol esbrinar qui són els grups que conformen la graderia i quina és la seva trajectòria històrica. També hi ha la voluntat de conèixer quin és perfil que tenen els membres de cada agrupació i quines identitats conformen els subjectes en qüestió. A la vegada es vol observar també quines relacions s’esdevenen entre ells, com s’han organitzat per tirat endavant com a grup, quines relacions tenen amb el club i no menys important quina relació tenen amb els aficionats d’altres clubs de futbol rivals, posant èmfasi a la violència que es pugui desprendre dels enfrontaments. A través d’una metodologia qualitativa i en concret les entrevistes, com a tècnica de recollida d’informació, realitzades als membres de la grada d’animació, l’objectiu final és poder comprovar si aquest nou pla d’organització és eficient per tal d’eradicar la violència en el món del futbol i si pot ser un model d’exemple a seguir en altres camps de futbol.
(eng) In this work does an exhaustive study of the project of the Football Club Barcelona’s Space of Animation inaugurated the season 2016-17, which agglutinates to the majority of the supporters culés, understood as a radical followers. With the descriptive analysis wants to found who the groups that form the terracing are and which is their historical path. Also there is the will to know which profile that has the members of each grouping is and which are their identities of the subjects in question. At any one time it wants observe also which relations become between them, how have organized for thrown forward as a group, which relations have with the club and no less mattering which relation have with the fans of other rival football clubs, putting emphasis to the violence that can observe of the clashes. Through a qualitative methodology and in concrete the interviews, as a collection information technique, realized to the members of the animation terrace, the final aim is power check if it’s efficient this new plan of organisation in order to eradicate the violence in the football’s world and if it can be an example model to follow in other football fields.
Note: Treballs Finals del Grau de Sociologia, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2016-2017 , Tutor: Sara Carmona
URI: http://hdl.handle.net/2445/115102
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Sociologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG-SOC-Pujol-Carles-juliol17.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons