Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/115694
Title: Neuroprotective effect of olive oil polyphenols in Alzheimer's disease
Author: Agustín Tort, Mariona
Director/Tutor: Juan i Olivé, M. Emília
Keywords: Polifenols
Oli d'oliva
Malaltia d'Alzheimer
Treballs de fi de grau
Polyphenols
Olive oil
Alzheimer's disease
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2017
Abstract: [eng] The number of people suffering from age-related neurodegeneration has been estimated to quadruplicate by the year 2050; being Alzheimer’s disease (AD) the most common dementia in the western world in elderly people. AD has a great impact not only in patients and in their families, but also for the society due to the enormous health-care costs. First diagnosed in 1907 by Alois Alzheimer, AD is characterized by the loss of short-term memory, the negation of this loss, language difficulties and behavioral changes; although these changes can be sometimes difficult to distinguish from the normal forgetfulness in aging. The etiology is heterogeneous, with both genetic and environmental factors. In the pathogenesis of AD neuropathological changes (abnormal accumulation of harmful proteins) and in neurotransmitters (producing synaptic failure), oxidative stress, mitochondrial dysfunction and inflammation are present. Up to now, neither biomarkers for an early diagnosis nor effective treatments are available; therefore, prevention is the best strategy to delay the onset of the disease. In the last years, accumulating evidence sustains that diet can be an important factor in maintaining brain health. In fact, the Mediterranean diet is associated with a reduced risk of age- related cognitive impairment, and olive oil, a staple food of this dietary pattern, could have a pivotal role in the prevention of AD. In this sense, the phenolic content present in olive oil has been proposed as the main responsible for the preventive effects of this food, since many in vitro and in vivo studies have indicated that they act in multiple steps of the pathogenesis of AD. The present work reviews the data on the bibliographic supporting this hypothesis.
[cat] El nombre de persones que pateixen neurodegeneracions relacionades amb l'edat s’estima que es quadruplicarà l'any 2050; sent, la Malaltia de l’Alzheimer (MA) la forma més comuna de demència al món occidental en persones d'edat avançada. La MA té un gran impacte no només en els pacients i en les seves famílies, sinó també per a la societat a causa dels enormes costos d’atenció sanitària. Diagnosticada per primera vegada al 1907 per Alois Alzheimer, la MA es caracteritza per la pèrdua de memòria a curt termini, la negació d'aquesta pèrdua, les dificultats de llenguatge i canvis de comportament; tot i que aquests canvis poden ser de vegades difícils de distingir de la pèrdua habitual de memòria de la gent gran. L'etiologia és heterogènia, amb factors genètics i ambientals. En la patogènesi de la MA s’hi ha descrit canvis neuropatològics (acumulació anormal de proteïnes perjudicials) i en els neurotransmissors (produint fracàs sinàptic), estrès oxidatiu, disfunció mitocondrial i inflamació. Fins ara, no s’han descrit marcadors de diagnòstic precoç ni cap tractament eficaç; per això, la prevenció és la millor estratègia per a retardar l’inici de la malaltia. L'evidència acumulada dels darrers anys sosté que la dieta pot ser un factor important en el manteniment de la salut del cervell. De fet, la dieta mediterrània s'associa amb un menor risc de deteriorament cognitiu relacionat amb l'edat, i l'oli d'oliva, un aliment bàsic d'aquest model d'alimentació, podria tenir un paper fonamental en la prevenció de la MA. En aquest sentit, el contingut fenòlic present a l'oli d'oliva s'ha proposat com el principal responsable dels efectes preventius de l'oli d'oliva, ja que molts estudis in vitro i in vivo han indicat que actuen en múltiples etapes de la patogènesi de la MA. El present treball revisa les dades a la bibliografia que donen suport a aquesta hipòtesi.
Note: Treballs Finals de Grau de Farmàcia, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona, 2017. Tutor/a: M. Emília Juan Olivé.
URI: http://hdl.handle.net/2445/115694
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Farmàcia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Mariona_Agustin.pdf916.44 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons