Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/115762
Title: Avaluació de l'exfoliació de partícules de titani durant la col·locació i explantació d'implants dentals
Author: Juiz Camps, Ana Maria
Director/Tutor: Sanmartí Garcia, Gemma
Keywords: Implants dentals
Titani
Mostres biològiques
Química analítica
Odontologia
Treballs de fi de grau
Dental implants
Titanium
Biological specimens
Analytical chemistry
Dentistry
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2017
Abstract: Introducció: Estudi experimental preliminar, sobre el despreniment de partícules de titani (Ti) durant la col·locació i explantació d’implants dentals, sobre mostres cadavèriques d’origen humà. Objectius: L’objectiu principal de la investigació, és la determinació, mitjançant microscòpia òptica i electrònica, i l’anàlisi química microscòpica, de la presència o absència de partícules de Ti, exfoliades durant els processos d’inserció i/o explantació, d’implants dentals. Disseny de l’estudi: Es van col·locar 13 implants, sobre 4 mostres cadavèriques d’origen humà. Del total d’implants emprats, 5 van ser explantats posteriorment, per l’anàlisi microscòpica de les superfícies dels alvèols post-explantació; els 8 implants restants, van romandre a l’os, pel posterior estudi microscòpic de l’os periimplantari i l’os alveolar. Així mateix, la primera mostra cadavèrica estudiada, presentava 7 implants col·locats ante mortem. Resultats: L’anàlisi mitjançant el microscopi electrònic de rastreig Quanta X200, va permetre la detecció de partícules de Ti en 2 de les 5 mostres dels alvèols d’explantació estudiats, i de traces de Ti en 3 de les superfícies d’explantació analitzades, corresponents a les mostres 1, 4 i 11. Es va descartar una possible contaminació de les mostres dels alvèols post-explantació, a partir d’una anàlisi microscòpica i química del disc diamantat emprat en les seccions. Les mostres d’implantació van experimentar una contaminació de partícules de Ti, originada per les seccions efectuades amb serra de precisió i baixa velocitat. Tanmateix, no es van detectar partícules de Ti compatibles amb l’exfoliació de partícules de Ti durant la inserció dels implants, segons la forma i mida de les partícules localitzades en els alvèols d’explantació. L’observació de les mostres mitjançant microscòpia òptica no va proporcionar informació rellevant. Conclusions: S’han detectat partícules de Ti despreses en 2 de les 5 mostres d’explantació analitzades, però una major densitat òssia o una força elevada d’inserció dels implants, no han estat factors determinants en l’aparició de partícules de Ti. La detecció d’aquestes no comporta conseqüències significants a nivell clínic. Es requereixen nous estudis per a determinar l’origen de les partícules de Ti observades.
Note: Treball Final de Grau d'Odontologia, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona, Curs: 2016-2017, Director: Gemma Sanmartí Garcia
URI: http://hdl.handle.net/2445/115762
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Odontologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
115762.pdf6.67 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons