Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/117205
Title: Responsabilitat patrimonial de l’Administració. Estudi d’una matèria singular. Responsabilitat pels danys causats a MENA derivats de l’anul·lació d’actes administratius dictats per la DGAIA
Author: Grañana i Sancho, Anna
Director: Palma del Teso, Ángeles de
Keywords: Immigrants adolescents
Carnets d'identitat
Dret administratiu
Responsabilitat de l'Estat
Treballs de fi de grau
Teenage immigrants
Identification cards
Administrative law
Government liability
Bachelor's thesis
Issue Date: 2017
Abstract: [cat] El present Treball de Fi de Grau es basa en l’estudi de la responsabilitat patrimonial de l’Administració de la Generalitat. En particular, de la responsabilitat derivada de l’acte administratiu dictat per la DGAIA sobre la base d’un Decret de Fiscalia que determina la majoria d’edat d’un menor amb passaport o document d’identitat que diu el contrari i deixa sense efecte la declaració de desemparament i consegüent tutela administrativa. Aquesta anàlisi es realitzarà a partir d’un cas concret facilitat per Noves Vies, associació que col·labora amb la Clínica Jurídica de Protecció a la Infància i l’Adolescència.
[eng] This project is based on the study of the liability of the Public Administration of Catalonia. The responsibility derives from the action of the Public Administration (particularly, from DGAIA’s activity), based on a Prosecutor Decree that determines the age of a minor with passport or identity document that proves the contrary and, by doing so, overcomes the legal declaration of helplessness and the following administrative supervision. This analysis will be based on a case provided by Noves Vies, association which collaborates with the Legal Clinic for the Protection of Children and Adolescents.
Note: Treballs Finals de Grau de Dret. Universitat de Barcelona. Curs acadèmic 2016/2017 (2n Semestre), Vinculat al Projecte dret al Dret. Tutora: Ángeles de Palma del Teso
URI: http://hdl.handle.net/2445/117205
Appears in Collections:Dret al Dret
Treballs Finals de Grau (TFG) - Dret

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Anna_Grañana_Sancho.pdf4.81 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons