Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/118844
Title: Estudi i edició crítica de la "Medicina de pecat" de Ramon Llull
Author: Fernàndez Clot, Anna
Director: Soler, Albert, 1963-
Keywords: Llull, Ramon, 1232 o 3-1315 o 6
Literatura catalana
Poesia medieval
Crítica textual
Catalan literature
Medieval poetry
Textual criticism
Issue Date: 22-Sep-2017
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La Medicina de pecat és un extens tractat en vers de Ramon Llull concebut per a la direcció espiritual dels cristians pecadors que, mitjançant la pràctica d’exercicis devocionals i doctrinals, volen purificar la seva ànima i encaminar-se a la via de salut eterna. L’estructura de l’obra està integrada per diferents parts i capítols que constitueixen unitats formals i de sentit, les quals poden ser llegides per separat. Aquesta característica va donar lloc, des de ben aviat, a una doble transmissió del text: la del tractat com a conjunt compost per diverses parts i la d’unitats parcials del text que han estat desvinculades de la macroestructura i difoses com a opuscles autònoms. Aquesta tesi doctoral té l’objectiu d’oferir un estudi del conjunt de la tradició de la Medicina de pecat, una reconstrucció del text basada en l’anàlisi ecdòtica de tota la tradició i una interpretació del tractat en vers que tingui en compte la posició que ocupa aquest text en el marc de la producció lul·liana i en relació amb el conjunt d’estratègies desenvolupades per l’autor per tal de promoure el seu programa intel·lectual i els seus projectes missionals d’una manera eficaç. Amb aquest propòsit, s’han ordenat i analitzat totes les dades textuals i històriques conegudes que fan referència a la composició i a la transmissió de la Medicina de pecat i s’ha preparat una edició crítica del text complet de l’obra, la primera que té en compte tota la tradició manuscrita conservada i que respon a uns criteris filològics objectius.
[eng] The Medicina de pecat is a long treatise in verse by Ramon Llull that was conceived as a spiritual guide for Christian sinners who, through the practice of devotional and doctrinal exercises, want to purify their soul and find their way towards eternal salvation. The structure of this work consists of different parts and chapters that constitute formal and meaningful units, which are susceptible to being read separately from the main piece. Soon this feature caused the text to be disseminated in two different ways: on the one hand, the treatise as a piece consisting of different parts; and, on the other hand, some text units that were disassociated from the macro-structure and disseminated as independent opuscules. This doctoral thesis aims to offer a study of the whole tradition of the Medicina de pecat, a reconstruction of the text based on an ecdotic analysis of all its tradition, and an interpretation of the versed treatise in which two main aspects are considered: the position of the work regarding Ramon Llull’s oeuvre and the strategies carried out by Llull to effectively promote his intellectual programme and his missionary projects. To the purpose of this study, all textual and historical extant-data regarding the composition and the dissemination of the Medicina de pecat have been sorted and analysed, and a critical edition of the complete text has been prepared, which is the first one that takes into account the entire textual tradition preserved and that is based on philological objective criteria.
URI: http://hdl.handle.net/2445/118844
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Filologia Catalana i Lingüística General

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02.AFC_VOLUM II.pdfEstudi2.93 MBAdobe PDFView/Open
01.AFC_VOLUM I.pdfEdició crítica17.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.