Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/119033
Title: Aprendre a viure: disseny d'un programa d'educació emocional per a P5
Author: Martín Montero, Laura
Director: Rajadell, Núria
Keywords: Educació emocional
Educació infantil
Tesis de màster
Emotional education
Preschool education
Masters theses
Issue Date: 8-Sep-2017
Abstract: L’educació del segle XXI vetlla pel desenvolupament integral de l’infant més enllà del desenvolupament cognitiu i intel·lectual. Per tant, cal incloure altres elements entre els quals destaca l’Educació Emocional que en els últims temps ha pres un paper protagonista entre docents i altres agents implicats en el món de l’educació. El desenvolupament emocional i afectiu té un paper fonamental per al benestar i la vida dels infants. Aquest fet fa necessari el treball de les emocions a les aules des d’edats primerenques, tot tenint una continuïtat al llarg de l’escolaritat. El present treball pretén realitzar d’una banda una aproximació teòrica al constructe d’Educació Emocional, i de l’altra, presentar una manera d’abordar el treball de l’Educació Emocional: el treball per programes. Així doncs, es realitzarà una fonamentació teòrica tot analitzant el concepte d’educació emocional i els elements que l’envolten. Posteriorment, es presentarà el disseny d’un programa d’Educació Emocional per a P5 basat en una realitat concreta i les seves necessitats. Finalment, es reflexionarà entorn al procés del disseny del programa i la recerca i anàlisi d’informació realitzat.
La educación del siglo XXI vela por el desarrollo integral del niño más allá del desarrollo cognitivo e intelectual. Por lo tanto, hay que incluir otros elementos entre los que destaca la Educación Emocional que en los últimos tiempos ha tomado un papel protagonista entre docentes y otros agentes implicados en el mundo de la educación. El desarrollo emocional y afectivo tiene un papel fundamental en el bienestar y la vida de los niños. Este hecho, hace necesario el trabajo de las emociones en las aulas desde edades tempranas teniendo una continuidad a lo largo de la escolaridad. El presente trabajo pretende realizar por un lado, una aproximación teórica al constructo de Educación Emocional y por otro, presentar una manera de abordar el trabajo de la Educación Emocional: el trabajo por programas. Así pues, se realizará una fundamentación teórica analizando el concepto de educación emocional y los elementos que lo rodean. Posteriormente, se presentará el diseño de un programa de Educación Emocional para P5 basado en una realidad concreta y sus necesidades. Finalmente, se reflexionará en torno al proceso del diseño del programa y la búsqueda y análisis de información realizado.
Education in the 21st century ensures the integral development of the child beyond cognitive and intellectual development. So, it is necessary to include other elements where we can find the Emotional Education that in recent times has taken a leading role among teachers and other agents involved in the world of education. Emotional development plays a fundamental role in the well-being and life of children. This fact requires the work of emotions in classrooms from early ages, with continuity throughout schooling. On the one hand, this paper aims to develop a theoretical approach to the Emotional Education and on the other hand, it presents a way to address the work of Emotional Education: program work. So, theoretical foundation will be carried out analyzing the concept of emotional education and the elements that surround it. Later, the design of an Emotional Education program for P5 will be presented based on a specific reality and its needs. Finally, we will reflect on the process of designing the program and the research and analysis of information carried out.
Note: Màster Oficial en Psicopedagogia, Facultat de Pedagogia, Universitat de Barcelona, Curs: 2016-2017, Tutor: Núria Rajadell i Puiggròs
URI: http://hdl.handle.net/2445/119033
Appears in Collections:Màster Oficial - Psicopedagogia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tfm_laura_martin_montero.pdf1.15 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons