Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/119145
Title: Projecte d’intervenció en la revictimització dels infants i adolescents víctimes d’abús sexual des del treball social
Author: Mas Orts, Mireia
Director/Tutor: Torrabadella Garcia, Laura
Keywords: Treball social
Abús sexual envers els infants
Treballs de fi de grau
Social work
Child sexual abuse
Bachelor's thesis
Issue Date: 2017
Abstract: [cat] Estudis realitzats a Espanya i en d’altres països com la Unió Europea, Estats Units i Canadà, estimen que un 23-25% de nenes i un 10-15% de nens pateixen abusos sexuals abans dels 17 anys. Aquest fet comporta que els infants visquin les conseqüències pròpies que origina aquest trauma i a més, degut a una inadequada resposta de l’entorn a les seves necessitats, rebin revictimització. Per aquest motiu, aquest projecte pretén fer un pas endavant abordant d’una forma innovadora aquesta problemàtica presentant un projecte d’intervenció duta a terme des de la disciplina del Treball Social. El seu objectiu principal, és elaborar una possible intervenció des del treball social que eviti que es produeixi la revictimització en infants i adolescents que han estat víctimes d’abusos sexuals. Per tal d’aconseguir-ho, s’ha consultat a fonts secundàries, que han permès la recerca bibliogràfica de literatura i projectes ja existents, i de fonts primàries. Respecte a aquestes últimes, s’ha optat per la perspectiva metodològica qualitativa mitjançant la tècnica de l’entrevista. A partir d’aquestes dos fonts s’han pogut observar els orígens de la revictimització, permetent així elaborar posteriorment una proposta d’intervenció des del treball social. Aquesta proposta consisteix en la creació d’una figura des d’aquesta professió que assumeixi la responsabilitat del cas i l’acompanyi durant tot el procés, es a dir, des de l’inici de la detecció de la situació o de la possible sospita fins que el professional ho cregui necessari. Durant aquest procés, el professional tindrà uns objectius marcats, per tal de que el menor no sigui víctima de la revictimització. Aquesta nova figura es proposa contextualitzar-la en un nou servei de caràcter Públic i per aquest motiu en el present treball es troba una descripció exhaustiva de com seria aquest recurs.
[eng] Many studies performed in Spain along with other countries in the European Union, the United States and Canada, estimate that around 23-25% of girls and 10-15% of boys suffer from sexual abuses before reaching 17 years old. This situation has the implication of many children having to live with the consequences induced by this trauma with an inadequate response from their environment. For this reason, this project aims to make a step forward dealing with the problem in an innovative way introducing an intervention project carried out from the Social Work discipline. Its main objective is the elaboration of a possible social work intervention to prevent new similar cases on children and teenagers who have already suffered sexual abuses. In order to achieve that, secondary sources have been consulted allowing the bibliographic research of existing literature and projects as well as primary sources. With respect to these last ones, it has been our choice to go for a methodologic and qualitative perspective using interviews. From these two sources, it has been revealed the source of the problem, allowing the elaboration of an intervention proposal from the social work. This proposal consists on the creation of a figure in this profession who assumes the responsibility of the child and stays with him across the process, from the very beginning, the detection of the situation or suspicion of a problem, up until the moment where the professional believes appropriate. During this process, the professional will have some milestones in order to avoid any risk for the victim of new threats coming in her way. Our proposition is to contextualise this new figure as a public service and, because of this, it has been exhaustively detailed in this paper how this resource would be
Note: Treball Finals de Grau de Treball Social, Facultat de Pedagogia, Universitat de Barcelona, curs: 2016-2017, Tutora: Laura Torrabadella Garcia
URI: http://hdl.handle.net/2445/119145
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Treball Social

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Mireia_Mas.pdf1.2 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons