Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/119764
Title: Disseny d’una plataforma en línia d’emprenedoria i creació d’equips interdisciplinaris
Author: Gobern Gorris, Àlex
Director: Morales Moras, Joan
Keywords: Disseny
Emprenedoria
Planificació estratègica
Treballs de fi de grau
Design
Entrepreneurship
Strategic planning
Bachelor's thesis
Issue Date: 13-Jun-2017
Abstract: [cat] Disseny d’una plataforma professional en línia per al desenvolupament de projectes de qualsevol tipus. Aquesta xarxa connecta emprenedors, professionals, empreses, inversors i institucions, esdevenint l’espai virtual des del qual gestionar la creació dels projectes. Està plantejada com una eina de treball amb una operativa estructurada segons 3 àrees: connexió d’individus/grups; creació i difusió d’idees i projectes; i finalment accés a continguts formatius i altres serveis vinculants a l’emprenedoria. La plataforma es presenta en format de pàgina web, amb un disseny simple, intuïtiu i optimitzat per a qualsevol dispositiu a fi de facilitar-ne la seva usabilitat.
[eng] Designing a professional online platform for developing projects of any kind. This network connects entrepreneurs, professionals, companies, investors and institutions, forming a virtual space from which to manage the creation of projects. It has been conceived as a tool structured around three operational areas: connecting individuals / groups; creating and disseminating ideas / projects; providing access to educational content and other services related to entrepreneurship. The platform is presented as a website, with a simple, intuitive design optimized for any device in order to facilitate its usability.
Note: Treballs Finals de Grau de Disseny. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, Curs: 2016-2017, Tutor: Joan Morales Moras
URI: http://hdl.handle.net/2445/119764
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Disseny

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_ÀLEX_GOBERN_GORRIS_2017.pdf23.11 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons