Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/119907
Title: Seqüeles, morbiditat i comorbiditat en el desenvolupament d’un grup d’infants prematurs
Author: Cortada i Esteve, Marcel
Director/Tutor: Tuset Bertrán, Ana María
Guilera Ferré, Georgina
Keywords: Infants prematurs
Mortalitat infantil
Cognició
Pediatria intensiva
Premature infants
Infant mortality
Cognition
Pediatric intensive care
Issue Date: 6-Mar-2017
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La present tesi es centra en analitzar aquells factors que poden incidir en el desenvolupament cognitiu en infants prematurs o a terme, i que han requerit que fossin ingressats a una Unitat de Cures Intensives Neonatals (UCIN). S’incorporaren a l’estudi tots aquells infants nascuts entre l’1 de gener de 2001 i 31 de desembre de 2008, quedant una mostra de 440 nens de les següents edats gestacionals: prematurs extrems (n = 30), molt prematurs (n = 125), prematurs moderats (n = 124), prematurs tardans (n = 130), i a terme complerts (n = 31). S’avaluaven els nens entre les 34 i 46 setmanes d’edat postmenstrual amb l’Escala de Brazelton (NBAS), i es va fer un seguiment als 3, 6, 9, 12, 18, 24 i 30 mesos administrant les Escales Bayley, i en els 3, 4, 5, 6 i 7 anys amb els tests Terman-Merrill i WPPSI-III. Els objectius generals que es marcaren foren: (a) descriure la morbiditat, comorbiditat i seqüeles associades a l’infant i comparar-les en funció de variables sociodemogràfiques i clíniques, (b) descriure el desenvolupament des del naixement fins als 4 o 7 anys en funció de variables sociodemogràfiques i clíniques (c) determinar els factors de risc que influeixen al desenvolupament i la comorbiditat, i (d) determinar els factors protectors que influeixen al desenvolupament i la comorbiditat. S’ha trobat que: els nadons que han patit estrès a la UCIN tenen puntuacions de QI(z) més baixes al llarg del període estudiat; la toxicitat neurobiològica de l’estrès afecta a tots els nadons ingressats a la UCIN i pot ser contrarrestada per les Cures Centrades en el Desenvolupament i la Família (CCD); la reducció de la sobreestimulació lumínica s’ha manifestat amb una reducció de les retinopaties; els nadons que van patir algun dels elements que configuraven el factor de risc d’estrès a la UCIN, si no varen rebre les CCD tenen puntuacions en la NBAS menys elevades en els clústers sistema motor, regulació d’estats, i estabilitat del sistema nerviós autònom, i més elevada en l’organització d’estats; els nadons que no varen rebre les CCD tenen un risc moderat de patir trastorns de la regulació que es superior als que sí varen rebre les CCD. El curs de desenvolupament cognitiu està més marcat per les setmanes de gestació que pel pes i la patologia soferta; en les proves cognitives les nenes puntuen més alt, però els nens augmenten el seu QI(z) en major mesura que no pas les nenes; en l’infant de famílies amb baixos nivells econòmics i educatius es minva el seu QI(z) a partir de l’exploració en el període de 10 a 18 mesos endavant; el grup de procedència autòctons tenen una puntuació tipificada del QI una mica més elevada en l’índex de desenvolupament que els estrangers, i en els períodes d’avaluació la diferencia és significativa en els períodes de 19 a 30 mesos i 31 a 59 mesos; els nadons que prenen llet de fórmula són els que més augmenten el diferencial del seu QI(z) en l’índex de desenvolupament, però els que són alletats amb llet materna són els que tenen puntuacions més elevades de QI(z) en tots i cadascun dels períodes d’avaluació. Pel que respecta a la comorbiditat, els grups de procedència tenen associacions significatives amb els trastorn psicofuncionals, on els autòctons tenen més incidència, i el trastorn de la relació parental, on els estrangers pateixen més aquest trastorn. L’efecte de l’impacte negatiu en el desenvolupament cognitiu degut als factors socials apareix en el període de 10 a 18 mesos, com són els trastorns de la relació parental i el nivell socioeconòmic baix, i en els 19 a 30 mesos si els pare i/o mare són estrangers; en els nadons i les famílies hi ha una relació entre estar ingressat a la UCIN i patir trastorns de la relació parental; que un professional passi la NBAS davant els pares suposa que apareguin menys trastorn de la relació parental; els trastorns de la relació parental estan associats amb els trastorns psicofuncionals i els trastorns emocionals; a més visites efectuades en el PSD més detecció de trastorns psicofuncionals i de trastorns emocionals.
[eng] his thesis focuses on analyse the causes that can affect cognitive development in premature and full term new-borns who have been admitted to a Neonatal Intensive Care Unit (NICU). Also, in the study are included children born between the 1st January 2001 and the 31st December 2008, altogether it consists of a sample of 440 new-born babies from the following gestational age: extremely premature (n = 30), very premature (n = 125), moderate premature (n = 124), late premature (n = 130) and full term (n = 31). Evaluates children between the age of 34 and 46 post-menstrual weeks using the Brazelton Scale (NBAS). It then follows them up at 3, 6, 9, 12, 18, 24 and 30 months using the Bayley scales, and then when they are 3, 4, 5, 6 and 7 years old using the Terman-Merrill tests and the WPPSI-III. The main objectives to achieve were: (a) To describe morbidity, comorbidity and side effects associated with a child and then compare them based on clinical and socio-demographic variables; (b) to describe the development from birth up to 4 or 7 years of age based on clinical and socio-demographic variables; (c) to identify the risk factors that influence the development and comorbidity and; (d) to identify the protective factors that influence the development and the comorbidity. The results display that children who have suffered stress in a Neonatal Intensive Care Unit (NICU) have lower IQ scores (z) in the period of this study; the neurobiological toxicity caused by the stress affects all children admitted to the NICU, and it could be neutralised with healing based on physiological development and care, and assisting the family. For instance, reducing overstimulation of light has shown to reduce retinopathy; the children who suffered some elements of the stress risk factor in the NICU, if they did not have the Family-Focused Developmental Care (FFDC), were found to have had lower scores in the NBAS in the clusters motor system, regulation of states and stability of the autonomous nervous system and higher scores in the organization of states. It is also found that babies who did not receive the FFDC had a moderate risk of suffering from regulated disorders in comparison than those who received it. The course of cognitive development is more affected by the weeks of gestation than the weight and pathology. In cognitive tests, girls scored higher but boys increased their IQ(z) to a greater extent than girls. It was found that children in families with low economic and educational levels, had a decrease in the IQ(z) from the exploration to the period of 10 to 18 months. The locals had IQ scores slightly higher on the development index than foreigners, and the difference is significant between the periods of 19 to 30 months and 31 to 59 months. Concerning the comorbidity factor, local groups have significant associations with psycho-functional disorders while foreigners suffer more from parental relationship disorders. There are more chances for a baby to be breast-fed after being born if the baby has more weeks of gestation, for it gains more weight and consequently it has more protective factors. With less weeks of pregnancy, the risk factors are higher and the probability of artificial feeding increase. The effect of the negative impact on cognitive development is due to social factors, such as relationships and low socioeconomic status, that appear in the period of 10 to 18 months. Also, the impact of whether the one of the parents or both are foreigners appears between 19 to 30 months. There is a relationship between being admitted to the NICU and children and families that have disrupted parental relationship. The administration of the NBAS by a professional with the parents present, has resulted with less parental relationship disorder. Keeping in mind, disorders associated with parental relationships are fundamentally psycho-functional and emotional disorders. Thus, this study has shown the more visits to the Tracking Development Program the more detection of psycho- functional and emotional disorders.
URI: http://hdl.handle.net/2445/119907
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Psicologia Clínica i Psicobiologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MCiE_TESI.pdf3.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.