Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/121334
Title: L’autobiografia en els processos de construccions del “jo” en la recerca de la reflexivitat: la narració del "jo" al servei de la transformació i la resiliència
Author: Bonaterra Carreras, Jordi
Director/Tutor: Heras i Trias, Pilar
Keywords: Escriptura creativa
Escritura creativa
Creative writing
Autobiografia
Autobiografía
Autobiography
Resiliència (Tret de la personalitat)
Resiliencia (Psicología)
Resilience (Personality trait)
Autoconcepte
Realització personal
Self-perception
Self-actualization
Issue Date: 4-Apr-2017
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquest és un projecte de tesi de caràcter indagatori que proposa una fenomenologia hermenèutica cap a l'escriptura autobiogràfica amb un punt d’inici i segurament d’inflexió vital. Un projecte del «jo» que ha d’iniciar el camí cap a la reflexivitat. Una reflexivitat que tendeixi ponts cap a l’emotivitat i a la intel·ligència emocional. Els de l’autoconeixement i de l’art d’ampliació de totes aquestes vies. D’algú que ha de conèixer i dominar els seus propis racons del «jo». El projecte del «jo» que s’indaga i que tracta d’implicar molt més amb sí mateix. En el present document presento els continguts realitzats en el projecte de tesi doctoral des de la metodologia narrativa: L’autobiografia en els processos de construcció del jo en la recerca de la reflexivitat: la narració del jo al servei de la transformació i la resiliència que té com a objectiu principal l’estudi sobre les metodologies didàctiques i la pedagogia basada amb l’escriptura per als processos d’autoconeixement i transformació en alumnes de qualsevol ensenyament orientats a generar processos de resiliència i/o transformació. Aquesta didàctica de l’escriptura pròpia dotaria més als educands de pautes de coneixement, creixement i maduració conscient no sols envers a ells mateixos sinó també des de la dimensió sociocèntrica i sociocrítica en l’atenció a l’altre. La fonamentació teòrica s’ha plantejat en configurar mitjançant la narració, i a través de la seva construcció, una mediació preparada per re – dimensionar tota experiència vital, vocacional i professional (tota activitat que es dirigeix a fer avançar a la persona) re – anomenant-la, re – significant-la per possibilitar un procés continu de construcció i de reflexió. Per això el plantejament és teòric en el sentit de partir de moltes fonts bibliogràfiques que fomenten o han fomentat l’escriptura autobiogràfica, la fenomenologia que es descriu en ella, i la transformació i resiliència que són els dos elements que busca l’escriptura fenomenològica hermenèutica. S’han identificat en els relats analitzats del subjectes de la mostra ja algunes dimensions d’anàlisi del seu procés d’escriptura resilient autobiogràfica: - els moments clau que s’identifiquen des dels que construir tots els elements del jo, - les transformacions en la pròpies indagacions fenomenològica i hermenèutica i les direccions que es poden emprendre, alhora que es veuen els camins entre la reflexió i la poètica, sobretot entre Gadamer, Nietzsche, Foucault, Barthes, Heidegger, Mújica, M.Zambrano, Pessoa. - S’han identificat en els relats analitzats del subjectes de la mostra ja algunes dimensions d’anàlisi del seu procés d’escriptura resilient autobiogràfica: - els moments clau que s’identifiquen des dels que construir tots els elements del jo, - les transformacions en la pròpies indagacions fenomenològica i hermenèutica i les direccions que es poden emprendre, alhora que es veuen els camins entre la reflexió i la poètica, sobretot entre Gadamer, Nietzsche, Foucault, Barthes, Heidegger, Mújica, M.Zambrano, Pessoa. - indicadors de millora de la creativitat, altruisme, reconeixement i la relació amb el jo, i els seus principals miralls, els altres (l’escriptura i els tallers d’escriptura com a reflex) i el món. Les tipologies formatives de l’escriptura autobiogràfica des de la incidència del taller d’escriptura són: - totes les conseqüències curriculars, didàctiques i pedagògiques. - indicadors de l’impacte de l’escriptura autobiogràfica per a la resiliència dels subjectes. - competències i factors clau d’èxit de l’escriptura autobiogràfica: *autoindagació; *reflexivitat; *competències de descoberta i experimentació; *l’autoaprenentatge, *la metacognició; *el pensament estratègic *les competències emprenedores *la dimensió artístico-estètica del relat com a obertura per a la reinvenció personal; *la recuperació de la memòria subjectiva i intersubjectiva; *l’autoavaluació; *l’autolideratge; *la capacitat de prospectiva personal i d’anticipar-se i crear projectes del jo per al futur. En aquest sentit s’han realitzat tallers d’escriptura creativa on s’han indagat aspectes sobre les històries de vida i en quines fases i metodologies han influït en les persones autores i en quins aspectes i nivells han pogut transformar vivències i percepcions tant en les valències de les seves escriptures, com en autoconeixement i valors personals respecte a les seves existències, tant respecte als seus pensaments, com emocions i sentiments en la seva percepció de la seva vida en la diversitat d’experiències viscudes.
[eng] This is a project of thesis of character investigatory that proposes a phenomenology hermeneutics to the autobiographical writing with a point start and surely of vital inflection. A project of the «self» that has to initiate the path to the reflexivity. A reflexivity that tend bridges to emotiveness and to the emotional intelligence. The ones of (auto) knowledge and of the art of extension of all these roads. Somebody that has to know and dominate his own corners of the «self». The project of the «self» that inquire and that treats to involve much more with yes same. In the present document present the contents realised in the project of thesis doctoral since the narrative methodology: Autobiography in the processes of building of the I in the research of the reflexivity: the narration of the I to the service of the transformation and the resilience that has as a main aim study on the didactic methodologies and the pedagogy based with writing for the processes of self knowledge and transformation in students of any education oriented to generate processes of resilience and/or transformation. This didactic of the own writing would endow more to the educated of model of knowledge, growth and conscious mellowing conscious not only towards to them same but also since the dimension socio central and socio critical in the attention to other. The theoretical foundation has posed in configuring by means of the narration, and through his building, a mediation prepared by re -dimension all vital experience, vocational and professional (all activity that heads to do advance to the person) re–calling it, re–meaning it to be possible a continuous process of building and of reflection. Therefore the approach is theoretical in the sense to split of many bibliographic sources that promotes or have promoted autobiographical writing, the phenomenology that describes in her, and the transformation and resilience that they are the two elements that looks for writing phenomenological hermeneutics.
URI: http://hdl.handle.net/2445/121334
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Educació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JBC_TESI.pdf4.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.