Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/121471
Title: Les pel·lícules musicals d’animació dels estudis Walt Disney: anàlisi de l’aparició i evolució dels elements recurrents a les cançons (1937-2010)
Author: Montoya Rubio, Alba
Director/Tutor: Lluís i Falcó, Josep
Keywords: Cinema musical
Dibuixos animats
Música de pel·lícules
Cançons
Walt Disney Animation Studios
Pixar (Firma)
Musical films
Animated films
Motion picture music
Songs
Issue Date: 22-Jan-2017
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta tesi estudia la música a les pel·lícules de Disney, concretament la configuració de les seves cançons, si hi ha uns patrons formals en la seva creació i disposició en un llargmetratge animat. A partir d’aquesta anàlisi, es pretén esbrinar si existeix el que sovint es denomina “la fórmula” Disney, segons la qual en aquestes pel·lícules sempre hi ha d’haver un determinat tipus de cançó amb uns trets molt definits. Per resoldre aquesta qüestió s’han analitzat un total de 34 pel·lícules, fent un especial èmfasi en els moments musicals i tots els elements que hi interactuen: la lletra, la imatge i la música. D'aquesta anàlisi i de la comparació d'aquestes pel·lícules ha estat possible deduir com han estat dissenyades, si existeixen uns patrons formals en la configuració dels números musicals i si tot això dona lloc a un estil únic i diferenciable a nivell artístic, a més de permetre revisar la definició del musical com a gènere cinematogràfic.
[spa] La presente tesis estudia la música en las películas de Disney, concretamente la configuración de sus canciones, si hay unos patrones formales en su creación y disposición en un largometraje animado. A partir de este análisis, se pretende averiguar si existe lo que a menudo de llama “la fórmula” Disney, según la cual en dichas películas siempre debe haber un determinado tipo de canción con unas características muy definidas. Para resolver esta cuestión se han analizado un total de 34 películas, haciendo un especial énfasis en los momentos musicales y todos los elementos que interactúan: la letra, la imagen y la música. De este análisis y de la comparación de las películas ha sido posible deducir cómo han sido diseñadas, si existen unos patrones formales en la configuración de los números musicales y si esto da lugar a un estilo único y diferenciable a nivel artístico, además de permitir revisar la definición del musical como género cinematográfico.
URI: http://hdl.handle.net/2445/121471
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Geografia i Història

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.AMR_TESI.pdf4.92 MBAdobe PDFView/Open
02.AMR_ANNEX_QUADRES.pdf171.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.