Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/121917
Title: Using wikis for collaborative writing in the english for tourism classroom
Author: Zanatta, Anne Marie
Director/Tutor: Pujolà, Joan-Tomàs
Keywords: Aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres
Wikis (Informàtica)
Internet en l'ensenyament
Content and Language Integrated Learning
Wikis (Computer science)
Internet in education
Issue Date: 8-Feb-2018
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [eng] The recent surge in studies and literature on the use of wikis and other Web 2.0 tools in language learning emphasizes the pedagogical benefits of using these tools for collaborative writing tasks in the Foreign Language classroom. Nonetheless, existing research regarding collaborative writing projects involving more than two writers is limited. This may, in part, be due to the fact that writing is a complex and challenging act which becomes even more so when it is collaborative and involves more than two people. Furthermore, the implementation of a wiki or any other digital collaborative writing tool may serve to complicate rather than facilitate it even more. This dissertation presents a mixed methods case study of the use of a wiki for a collaborative writing project carried out in the English for Tourism classroom at the higher education level. The subjects of the study, 63 first-year students enrolled in a 4-year degree program in Tourism Studies at a private institution in Barcelona, were participants of an English for Tourism language course divided into 3 different class groups based on language proficiency and led by 3 different teachers. A total of 18 small working groups of 3 or 4 students participated in the project known as Touripedia which took place over a 6 month period divided into 3 project phases. Findings from this study reveal how student use and perceptions of the wiki tool differ according to the three phases of the collaborative writing project. The overriding goal of this research is to provide understanding of how the wiki influences learner processes and perceptions when involved in a collaborative writing task. By offering insight and guidelines which increase learning opportunities and minimize the challenges of effective use of the wiki tool, this study also aims to assist language teachers considering the implementation of such activities into their own classrooms and may also help software designers to better understand the needs of both learners and teachers for the continued development of collaborative tools which specifically facilitate language learning processes.
[cat] El recent augment en els estudis i la literatura sobre l’ús de wikis i altres eines de la Web 2.0 en l’aprenentatge d’idiomes emfatitza els beneficis pedagògics de la utilització d’aquestes eines per a les tasques d’escriptura de col·laboració a l’aula de llengua estrangera. No obstant això, l’existent recerca és encara escassa, doncs són pocs els projectes d’escriptura col·laborativa amb més de dos escriptors que s’han desenvolupat fins ara. Això pot ser degut al fet que l’escriptura és un acte complex i desafiant, el qual es torna encara més difícil quan es tracta d’un treball col·laboratiu i involucra a més de dues persones. A més d’això, la implementació d’un wiki o d’una altra eina de col·laboració digital pot servir per complicar en lloc de facilitar encara més. Aquesta tesi presenta un estudi de cas de mètodes mixtos sobre l'ús d'un wiki per a un projecte d'escriptura col·laborativa dut a terme a l'aula d'Anglès per al Turisme a nivell d'educació superior. Els subjectes d'estudi, 63 estudiants de primer any matriculats en un programa de grau de 4 anys d'Estudis Turístics en una institució privada a Barcelona, van ser els participants d'un curs de llengua anglesa per al Turisme dividits en 3 grups diferents basats en el domini de l'idioma i ensenyats per 3 professors diferents. Un total de 18 petits grups de treball d'entre 3 o 4 alumnes van participar en el projecte conegut com Touripedia, el qual va ser dut a terme durant un període de 6 mesos dividit en 3 fases del projecte. Els resultats d'aquest estudi posen de manifest com les reaccions dels alumnes sobre l'ús de l'eina difereixen d'acord a les fases i les etapes del projecte d'escriptura col·laborativa. L'objectiu primordial d'aquesta investigació és proporcionar comprensió sobre com l'ús d'un wiki influeix en els processos i en les percepcions de l'aprenent quan participa en una tasca d'escriptura col·laborativa. En oferir una visió i unes directrius que augmenten les oportunitats d'aprenentatge i minimitzen els desafiaments de l'ús efectiu de l'eina wiki, aquest estudi també té com a objectiu ajudar els professors d'idiomes tenint en compte l'aplicació de tals activitats en les seves pròpies aules, així com també pot ajudar els dissenyadors de software per a comprendre millor les necessitats dels alumnes i dels professors per al desenvolupament continu d'eines de col·laboració que facilitin específicament els processos d'aprenentatge d'idiomes.
[spa] El reciente aumento en los estudios y la literatura sobre el uso de wikis y otras herramientas de la Web 2.0 en el aprendizaje de idiomas enfatiza los beneficios pedagógicos de la utilización de estas herramientas para las tareas de escritura de colaboración en el aula de lengua extranjera. Sin embargo, la existente investigación es todavía escasa, pues son pocos los proyectos de escritura colaborativa con más de dos escritores que se han desarrollado hasta ahora. Esto puede ser debido, en parte, a que la escritura es un acto complejo y desafiante, el cual se vuelve aún más difícil cuando se trata de un trabajo colaborativo e involucra a más de dos personas. Además de esto, la implementación de un wiki o de otra herramienta de colaboración digital puede servir para complicar en lugar de facilitar aún más. Esta tesis presenta un estudio de caso de métodos mixtos sobre el uso de un wiki para un proyecto de escritura colaborativa llevado a cabo en el aula de Inglés para el Turismo a nivel de educación superior. Los sujetos de estudio, 63 estudiantes de primer año matriculados en un programa de grado de 4 años de Estudios Turísticos en una institución privada en Barcelona, fueron los participantes de un curso de lengua Inglesa para el Turismo divididos en 3 grupos distintos basados en el dominio del idioma y enseñados por 3 profesores diferentes. Un total de 18 pequeños grupos de trabajo de entre 3 o 4 alumnos participaron en el proyecto conocido como Touripedia, el cual fue llevado a cabo durante un período de 6 meses dividido en 3 fases del proyecto. Los hallazgos de este estudio ponen de manifiesto cómo las reacciones de los alumnos sobre el uso de la herramienta difieren de acuerdo a las fases y las etapas del proyecto de escritura colaborativa. El objetivo primordial de esta investigación es proporcionar comprensión sobre cómo el uso de un wiki influye en los procesos y en las percepciones del aprendiz cuando participa en una tarea de escritura colaborativa. Al ofrecer una visión y unas directrices que aumentan las oportunidades de aprendizaje y minimizan los desafíos del uso efectivo de la herramienta wiki, este estudio también tiene como objetivo ayudar a los profesores de idiomas teniendo en cuenta la aplicación de tales actividades en sus propias aulas, así como también puede ayudar a los diseñadores de software para comprender mejor las necesidades de los alumnos y de los profesores para el desarrollo continuo de herramientas de colaboración que faciliten específicamente los procesos de aprendizaje de idiomas.
URI: http://hdl.handle.net/2445/121917
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Educació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ANNA MARIE ZANATTA_PhD_THESIS.pdf16.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.