Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/121919
Title: Estimació del risc de neoplàsia colorectal avançada a partir de la quantificació de l’hemoglobina fecal en el cribratge del càncer de còlon i recte
Author: Augé Fradera, Josep Maria
Director: Castells Garangou, Antoni
Molina, Rafael (Molina Porto)
Keywords: Càncer colorectal
Colonoscòpia
Cribratge
Hemoglobina
Colorectal cancer
Colonoscopy
Medical screening
Hemoglobin
Issue Date: 26-May-2017
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] INTRODUCCIÓ: A nivell mundial el càncer de còlon i recte (CCR) és el segon i el tercer en freqüència en homes i en dones, respectivament. La seva història natural és coneguda, se sap que habitualment es desenvolupa a partir de pòlips, existint evidències que la seva extirpació redueix la mortalitat causada per aquesta malaltia. Principalment existeixen dues formes per identificar aquestes lesions, per una banda l’exploració directa del còlon utilitzant tècniques endoscòpiques, i per l’altra la realització d’una prova no invasiva per seleccionar els individus als que realitzar l’exploració endoscòpica. A l’actualitat, aquesta prova no invasiva, es basa en la detecció d’hemoglobina en femta (f-Hb), ja sigui a partir de la prova del Guaiac (inespecífica, subjectiva i poc manejable) o bé utilitzant la prova immunoquímica (FIT, del anglès Faecal Immunochemical Testing) molt més específica, objectiva, pràctica i higiènica que la prova del Guaiac. Una de les grans avantatges de la FIT és poder disposar d’un resultat quantitatiu, fet que permet establir valors discriminants per seleccionar la població a la que es realitzarà l’exploració endoscòpica. OBJECTIUS: El principal objectiu d’aquesta Tesi és establir un mètode que permeti estratificar els participants en un programa de cribratge de CCR amb resultat de FIT positiu en funció de la probabilitat de presentar neoplàsia colorectal avançada (NCRA), constituïda per els adenomes de risc intermig i alt i els CCRs. Com a objectius secundaris es van establir identificar diferències entre variables demogràfiques i definir l’eficàcia diagnòstica de la prova per identificar NCRA utilitzant una mostra o dues mostres corresponents a moviments intestinals diferents. RESULTATS: Es varen analitzar de forma retrospectiva 3109 participants inclosos en la primera ronda del programa de detecció precoç de CCR de Barcelona amb FIT positiu (≥20 µg Hemoglobina/g femta), classificant-los en dos grups en funció de la presència o absència a la colonoscòpia de NCRA. L’anàlisi multivariant de regressió logística va identificar el sexe masculí, el grup d’ edat entre 60–69 anys i la concentració de f-Hb com a factors predictius independents de NCRA. Combinant aquests factors es varen establir 16 categories de risc associades a diferents probabilitats d’identificar NCRA. Incrementant 11,46 vegades en aquells participants inclosos en la categoria de major risc (homes entre 60 i 69 anys d’edat i una concentració de f-Hb >177 µg/g) quan es comparava amb els que pertanyien a la categoria de risc més baix (dones de 50 a 59 anys i concentració de f-Hb entre 20 i 32 µg/g). El valor predictiu positiu per NCRA va oscil·lar entre 21,3% i 75,5%. Per altra banda es van estudiar de forma prospectiva 208 pacients simptomàtics als que, prèviament a una colonoscòpia diagnòstica, se’ls va demanar dues mostres de femta de dos moviments intestinals diferents. La colonoscòpia va identificar la presència de NCRA a 29 pacients. Es van observar diferències en funció del sexe, obtenint una millor sensibilitat diagnòstica per NCRA i concentracions més elevades de f-Hb en el grup d’homes quan es comparava amb el de dones. Utilitzant dues mostres per individu s’aconseguia un augment en la sensibilitat diagnòstica, obtenint resultats molt similars valorant el resultat de la primera mostra amb un valor discriminant inferior. CONCLUSIONS: La concentració de f-Hb de la població que participa en un programa de cribratge juntament amb la informació aportada per el sexe i l’edat, permet estratificar el risc de NCRA. La FIT es comporta de forma diferent en funció del sexe i dels grups d’edat. S’observa una eficàcia diagnòstica similar per NCRA tant quan es valora la concentració de f-Hb més elevada de dues mostres com el resultat d’una sola mostra utilitzant un valor discriminant inferior.
[eng] INTRODUCTION: Colorectal cancer (CRC) is an important health problem all over the world. In industrialized countries, CRC is the second most common malignancy in men and the third most common in women. Screening for CRC can identify the disease at an earlier stage or at a premalignant phase. The latest generation of fecal immunochemical tests (FIT) allows for quantitation of hemoglobin in feces (f-Hb), allowing for selection of optimal cut-off concentrations. Furthermore the utility of fecal immunochemical tests (FIT) in assessment of symptomatic patients with lower gastrointestinal symptoms has not been well explored. AIMS: We investigated, in a screening setting, whether individuals with positive results from quantitative FITs, in combination with other factors, could be identified as being at greatest risk for advanced colorectal neoplasia (ACRN). We also evaluated the diagnostic yield for ACRN in symptomatic patients using the first of two FIT samples (FIT/1) and the higher concentration of two FIT samples (FIT/max). RESULTS AND CONCLUSIONS: Median fecal hemoglobin concentrations were significantly higher in participants with ACRN compared with participants with non ACRN. Positive predictive values for ACRN, determined using arbitrary fecal hemoglobin concentrations, differed with sex and age. Multivariate logistic regression analysis identified male gender, older age (60–69 y) and fecal hemoglobin concentration as independent predictive factors for ACRN. Combining these factors, we identified 16 risk categories associated with different probabilities of identifying ACRN. Regarding to the symptomatic cohort, colonoscopy detected ACRN in 29 patients. In these patients, FIT/1 and FIT/max were significantly higher than in patients with low-risk adenoma. We observed differences between gender, obtaining the highest sensitivity and the highest f-Hb concentration in men when compared with women. Moreover, the diagnostic yield of collecting two samples for FIT can be achieved with one sample, albeit using a lower f-Hb cut-off.
URI: http://hdl.handle.net/2445/121919
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Medicina
Tesis Doctorals - Departament - Biomedicina

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JMAF_TESI.pdf1.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.