Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/122158
Title: Evolució dels nuclis de població petits del Pallars Sobirà. Del 1850 a inicis del segle XXI
Author: Bosch i Pont, Josep Mª
Director/Tutor: Pujadas i Rúbies, Romà, 1947-
Pujadas, Isabel, 1949-
Keywords: Pirineus
Pallars Sobirà (Catalunya)
Assentaments humans
Demografia
Pyrenees
Pallars Sobirà (Catalonia)
Human settlements
Demography
Issue Date: 24-Feb-2017
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] El treball analitza l´evolució i/o involució de 120 nuclis de població de petita grandària i d´origen tradicional de la comarca del Pallars Sobirà (Pirineu Català, Província de Lleida) des de mitjans del Segle XIX fins l´actualitat. Així mateix, també s´estudien nuclis de població d´origen recent i altres de poblament transitori o no convencional. En total, el nombre de nuclis de població tractats és de 195. S´ha dut a terme una anàlisi històrica dels canvis demogràfics i físics dels nuclis de població al llarg dels darrers 170 anys, començant en el moment en que aquests assentaments assoleixen el seu màxim de població històric (cap el 1850-60) i llur màxima expansió física en quan a vivendes i edificis annexes. Des d´aquest moment i fins l´actualitat podem veure tots els canvis que la progressiva introducció del sistema capitalista ha anat provocant en uns assentaments d´origen mil.lenari, que en el seu inici van aparèixer com a resultat d´un procés d´adaptació de l´ésser humà a un mitjà hostil (alta muntanya), i d´una economia agrària i ramadera de tipus autàrquic avui ja desapareguda. L´estudi s´ha realitzat distingint diverses etapes històriques: la Crisi de l´Economia Autàrquica de finals del Segle XIX, els anys de relativa estabilitat que coincideixen amb la 1ª Guerra Mundial, el traumàtic període de la Guerra Civil Espanyola i la Postguerra, i els decennis de la segona gran emigració (1960-80), que coincideixen amb la total consolidació del capitalisme. Igualment, es treballa l´època més recent: la substitució del Sector Primari pel Sector Terciari i la Construcció com a principals motors econòmics de la comarca a partir dels anys 1980´s, l´arribada de la bombolla immobiliària i l´eclosió del turisme en els anys 1990´s i primers 2000´s (associat a un sorprenent increment demogràfic), així com la posterior crisi econòmica. En resum: un estudi geogràfic i històric del Pallars Sobirà al llarg de més de 150 anys. Per a profunditzar en tot plegat, s´ha elaborat una fitxa de cadascun dels assentaments que recull tots els aspectes mínimament rellevants dels mateixos: característiques físiques, estat actual, evolució demogràfica.... Es recull el nombre, nom i situació de les vivendes i edificis existents en el moment de màxim poblament històric i la seva evolució posterior fins el moment actual, així com qualsevol informació que s´en derivi: canvis en l ús o la funció, processos de renovació o d´abandonament de fet i/o de dret, famílies que les han habitat, etc... també s´identifiquen els edificis i vivendes de creació recent sorgits en el context de la darrera bombolla immobiliària. Tota aquesta informació, obtinguda a partir de la bibliografia existent, l´anàlisi de fotografies aèries i plànols urbans, i sobretot dels testimonis directes dels autòctons i del treball sobre el terreny, s´ha intentat contrastar de forma que resulti fiable, comparant-la amb les dades recollides en els successius documents del Nomenclàtor de població inclòs en el Cens. Conjuntament amb les fitxes realitzades, s´han elaborat plànols detallats de molts dels nuclis tradicionals estudiats en el moment històric en que aquests assoleixen llur màxima expansió. En ells hi podem veure situades tots els habitatges i edificis auxiliars, amb els seus respectius noms, existents a mitjans del Segle XIX. La confecció d´aquests plànols ha estat laboriosa i exigent, duta a terme de forma molt curosa a partir de totes les dades disponibles. Si bé els plànols no apareixen referits a una mateixa escala, s´ha procurat que mantinguessin escales semblants entre sí.
[eng] The work analyse the evolution/involution of 120 small size traditional population centres of the region of Pallars Sobirà, placed in the heart of Catalan Pyrenean (Lleida Province, north-east of Spain) from the mid-nineteenth century to nowadays. In addition, small size recent-type population centres are studied too, plus other ones of transitory and non-conventional settlers. We put the attention essentially in population centres that in its origin, more than a thousand years ago the most of them, were born as a result of a human adaptation process to a hostile ambience, like a high mountain area is. Throughout the lasts 170 years (from 1850-60 approximately, when these small villages reach their top of population and physical expansion), all the changes that the capitalist economical system brings about in them are reflected here. The study has been made distinguishing several historical phases: the crises of autarchy in the end of XIX century, the times of demographical stability coinciding with the First Worldwide War, the difficult years of the Spanish Civil War and post-war, the second great emigration period (1960-80), and the latest decades characterized by the tourism bloom, the real-estate bubble and, recently, the economical crash. It has been realized a sort of index card of every single population centre included in this thesis that gather together all its features (physical structure, current condition, demographical evolution, houses and auxiliary buildings, renovation and abandonment processes, infrastructures and services,... ) frequently accompanied with detailed maps that shows how the population centres were in the middle/end of the XIX century.
URI: http://hdl.handle.net/2445/122158
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament – Geografia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.JMBP_1de3.pdf42.63 MBAdobe PDFView/Open
02.JMBP_2de3.pdf3.53 MBAdobe PDFView/Open
03.JMBP_3de3.pdf4.92 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons