Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/122426
Title: La geografia com a narració descriptiva i com a construcció d’una "pedagogia del món". La literatura paisatgística de Josep Pla com a cas d’estudi
Author: Català Marticella, Rosa
Director/Tutor: Tort i Donada, Joan, 1958-
Keywords: Paisatge en la literatura
Pla, Josep, 1897-1981
Didàctica de la literatura
Landscape in literature
Literature teaching methods
Issue Date: 18-Sep-2017
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La present tesi, titulada La geografia com a narració descriptiva i com a construcció d’una ‘pedagogia del món’. La literatura paisatgística de Josep Pla com a cas d’estudi, té com a objectiu fonamental estudiar les confluències existents entre dues formes de coneixement de llarga tradició i amb unes connexions molt remarcables, com són la geografia i la literatura. Aquest objectiu, que hem abordat d’entrada en el pla teòric, l’hem desenvolupat també en una perspectiva aplicada: és a dir, prenent com a referència un escriptor concret, Josep Pla, i una part determinada de la seva obra −concretament, la que té un contingut més directament relacionat amb el territori i el paisatge. Després, i sobre la base d’aquest plantejament, hem analitzat les possibilitats que ofereix la literatura paisatgística de Pla com a base d’una proposta de recuperació de la descripció i de la narració geogràfiques amb finalitats didàctiques i divulgatives. La tesi s’estructura en tres parts, de dos capítols cadascuna, i parteix de la premissa d’afirmar la validesa essencial de l’escriptura, entesa tant en la seva dimensió descriptiva com narrativa, com a eina al servei del coneixement geogràfic i de la seva transmissió. En aquesta tessitura, geògrafs i escriptors esdevenen protagonistes de primer ordre. I idees emergents en el context social actual com ara el bé comú, els valors dels paisatges quotidians o les experiències culturals compartides ens porten a pensar que la confluència de la geografia amb la literatura té nombrosos camins per inserir-se en la societat i contribuir, en darrera instància, a fer més rica i més intensa la vivència del món per part de cada persona. A la primera part de la tesi establim unes bases teòriques per a l’estudi de les interaccions entre geografia i literatura en un sentit general. En el primer capítol tractem de delimitar i definir les característiques, els objectius i l’abast d’aquests dos sabers, tot deixant plantejats els seus punts de partida i les seves particulars perspectives. Alhora, hi presentem els àmbits en què geografia i literatura conflueixen a través de les diverses línies de recerca interdisciplinària existents. En el segon capítol prenem la noció de paisatge com a eix d’anàlisi i de reflexió centrals. Anàlisi i reflexió que desenvolupem en diferents plans: considerant el paisatge, per una banda, com a “objecte” de percepció geogràfica amb múltiples formes possibles de representació; d’altra banda, com a concepte portador de sentit per ell mateix i generador potencial d’uns forts lligams a nivell lingüístic i literari; finalment, fent èmfasi en el paisatge com a noció que acumula en la seva essència una gran diversitat de valors culturals, socials i educatius. La segona part se centra en l’estudi dels valors geogràfics de l’obra literària de Josep Pla. En aquest context, dediquem el tercer capítol a presentar les dimensions geogràfiques dels seus textos, fonamentades en la geograficitat de la seva particular forma de veure el món, íntimament relacionada amb determinats aspectes biogràfics que ens expliquen la “construcció” de la seva mirada geogràfica. I en el quart capítol analitzem de quina manera tots aquests factors i ingredients conflueixen en la forma d’escriure de Josep Pla i, en definitiva, en els seus mateixos textos. Hi considerem tant la seva forma d’observar i de viure els paisatges i els llocs, com els valors comunicatius de la seva forma d’expressió literària. Correlativament, acompanyem la nostra anàlisi amb nombrosos fragments de caràcter paisatgístic i descripcions geogràfiques extretes de la seva obra completa. Finalment, a la tercera part proposem un projecte didàctic de geografia i paisatge a partir de l’escriptura amb els models d’observació i de descripció de Josep Pla. Dins aquesta part, el capítol cinquè pretén establir algunes bases teòriques i metodològiques com a fonament del projecte. I al capítol sisè ens centrem en l’aplicació en una experiència didàctica concreta, amb la presentació i valoració dels resultats corresponents. En síntesi, amb l’enllaç entre teoria i pràctica i el model de textos de Josep Pla hem pretès endinsar-nos en una forma de fer geografia que pren el paisatge com a motiu central i que adopta el llenguatge com a recurs per a tractar, conjuntament, de transmetre d’una forma atractiva −i, alhora, rigorosa i precisa− continguts múltiples, temàticament diversos i dotats d’una gran càrrega significativa, i inequívocament geogràfics, sobre el nostre món.
[eng] This thesis, entitled “Geography as a descriptive narrative and as a pedagogy of our world. A case study of the landscape literature of Josep Pla”, sets itself the primary goal of examining the points of convergence between two forms of knowledge of long-standing tradition that present a series of notable links and associations, namely, geography and literature. This goal, addressed initially from a theoretical point of view, is also analysed from an applied perspective: that is, with reference to the writer, Josep Pla, and to part of his work – specifically, that which speaks directly of the territory and the landscape. Finally, and drawing on the preceding study, the thesis examines the possibilities afforded by Pla’s landscape literature for serving as the basis for a proposal aimed at recovering geographical description and narrative for educational and learning purposes. The thesis, presented in three parts – each comprising two chapters, is founded on the premise of establishing the essential validity of writing, understood in both its descriptive and narrative dimensions, as a tool at the service of geographical knowledge and of the transmission of this knowledge. In this context, geographers and writers take centre stage. A whole series of ideas emerging in our current social context, such as the common good, the values of everyday landscapes and of shared cultural experiences, lead us to believe that the convergence of geography with literature can take many different paths as it imbeds itself in society and as it contributes to enriching and intensifying the world experience of each and every one of us.
URI: http://hdl.handle.net/2445/122426
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Geografia i Història

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.RCM_1de2.pdf964.4 kBAdobe PDFView/Open
02.RCM_2de2.pdf6.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.