Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/122859
Title: Avaluació de la qualitat del programa de cribratge de càncer colorectal de L’Hospitalet de Llobregat
Author: Binefa i Rodríguez, Gemma
Director/Tutor: Fernández Muñoz, Esteve
Keywords: Cribratge
Càncer colorectal
Colonoscòpia
Control de qualitat de l'assistència mèdica
Medical screening
Colorectal cancer
Colonoscopy
Quality control of medical care
Issue Date: 24-Feb-2017
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] INTRODUCCIÓ: el càncer colorectal (CCR) constitueix un dels càncers més prevalents i incidents a nivell mundial. A Catalunya, el CCR és el càncer més freqüent, si considerem els casos conjuntament en homes i dones, amb 5.903 casos nous/any, i és el segon càncer que més morts produeix. El CCR és també un dels que més es pot beneficiar de la prevenció. La prevenció secundària o detecció precoç de la malaltia o cribratge té com objectiu detectar la malaltia en estadis inicials i aplicar les mesures terapèutiques necessàries per tal d’impedir o retardar la seva evolució. La millor manera de dur a terme la detecció precoç del CCR és en el marc de programes organitzats, on es defineixen les principals característiques que ha de tenir i complir el programa. OBJECTIUS: aquesta tesi reuneix els resultats de l’avaluació dels principals indicadors de qualitat del Programa de cribratge de CCR de l’Hospitalet de Llobregat, el qual es va implementar a mode de prova pilot l’any 2000. S’han plantejat els següents objectius: 1) comparar els resultats de participació i les taxes de detecció de neoplàsia colorectal amb el test de sang oculta en femta de guaiac (gTSOF) i amb test de sang oculta en femta immunològic (FIT); 2) descriure l’associació entre el resultat quantitatiu del FIT i el tipus de lesió detectada en la colonoscòpia; 3) avaluar els indicadors de qualitat relacionats amb la colonoscòpia; 4) avaluar l’adequació de les colonoscòpies de seguiment segons les recomanacions de les guies; i 5) analitzar els principals indicadors de qualitat del Programa de les 5 primeres rondes. METODOLOGIA: s’han realitzat diferents estudis, tots ells en el marc del programa de cribratge de CCR però amb períodes d’estudi diferents. La població diana han estat els homes i dones de 50 a 69 anys residents a l’Hospitalet de Llobregat, sense antecedents personals de CCR, adenomes colorectals o malaltia inflamatòria intestinal i sense antecedents familiars d’alt risc. S’han utilitzat dos test de cribratge, el gTSOF (bioquímic qualitatiu) i el FIT (immunològic quantitatiu). La prova confirmatòria ha estat la colonoscòpia. RESULTATS: els resultats dels indicadors avaluats van ser millors pel FIT que pel gTSOF, destacant la clara diferència en les taxes de detecció, sobretot d’adenomes avançats. Es va trobar una clara associació positiva entre la concentració d’hemoglobina fecal (Hb-f) i la gravetat de la lesió. La taxa d'intubació cecal va ser del 95,6% i la neteja intestinal va ser adequada en el 93,6% dels casos. La taxa de recuperació de pòlips va ser del 86,7%. I la taxa global de complicacions va ser del 10,7 ‰. Es va observar una manca d’adequació de les colonoscòpies de seguiment, de manera que només el 28,0% de les colonoscòpies que requerien seguiment es van dur a terme de manera adequada. Com més avançada era la lesió, major va ser el grau d’adequació. En l’avaluació de les 5 rondes del programa, es va poder observar com la majoria d’indicadors obtenien resultats acceptables, excepte la participació. CONCLUSIONS: el programa de cribratge de CCR ha assolit resultats satisfactoris en la majoria d’indicadors de qualitat. Malgrat la participació no ha arribat al 45% (valor establert en la Guia Europea), ha anat augmentant en cada ronda. El FIT és un bon test de cribratge si el comparem amb el gTSOF. No obstant, encara hi ha marge de millora, sobretot en la sensibilitat. La concentració d’Hb fecal, s’associa amb la severitat de les lesions colorectal. Els indicadors relacionats amb la colonoscòpia van obtenir molts bons resultats, assolint l’estàndard en tots ells. No obstant, es relació a les colonoscòpies de seguiment, es va observar una molt baixa adequació a les recomanacions.
[eng] INTRODUCTION: Colorectal Cancer (CRC) is one of the most prevalent and incident cancer worldwide. In Catalonia, CRC is the most frequent cancer, if we consider the cases together in men and women. The best way to carry out early detection of CRC is in the framework of organized screening programs, which define the main characteristics that must fulfil the program. OBJECTIVES: This thesis summarized the results of the evaluation of the main quality indicators of the CRC Screening Program of Hospitalet de Llobregat, which was implemented as a pilot in 2000. METHODOLOGY: Different studies have been carried out, all of them within the framework of the CRC screening program but with different periods of study. The target population were men and women 50 to 69 years old residing in Hospitalet de Llobregat, without personal history of CRC, colorectal adenomas or inflammatory bowel disease and without a high risk family history. Two screening tests have been used: guaiac faecal occult blood test (gFOBT) and immunochemical test (FIT). The colonoscopy has been the confirmatory test. RESULTS: the results of the indicators evaluated were better for FIT than for gFOBT, highlighting the difference in detection rates, especially advanced adenomas. A clear positive association was found between the faecal hemoglobin concentration (Hb-f) and the severity of the lesion. Cecal intubation rate was 95.6% and intestinal cleansing was adequate in 93.6% of the cases. The polyp’s retrieval rate was 86.7%. And the overall complication rate was 10.7 ‰. Only 28.0% of the colonoscopies that required surveillance were performed appropriately, within the correct time interval. In the evaluation of the 5 rounds of the program, it was observed that most indicators obtained acceptable results, except participation. CONCLUSIONS: the CRC screening program has achieved satisfactory results in most quality indicators. Although participation has not reached 45%, it has increased in every round. The FIT is a good screening test if we compare with gFOBT. The concentration of fecal Hb is associated with the severity of the colorectal lesions. The indicators related to colonoscopy obtained good results. However, it was observed a very low adequacy in surveillance colonoscopies.
URI: http://hdl.handle.net/2445/122859
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Medicina

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GBiR_TESI.pdf32.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.