Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/123315
Title: Estudi longitudinal de les creences sobre l’alfabetització inicial de tres estudiants del Grau d’Educació Infantil de la Universitat de Barcelona
Author: Pérez Peitx, Mireia
Director/Tutor: Fons, Montserrat
Keywords: Mestres d'educació infantil
Educació superior
Actituds dels mestres
Preschool teachers
Higher education
Elementary school teachers attitudes
Issue Date: 26-Oct-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La tesi estudia en profunditat el sistema de Creences, Representacions i Sabers (CRS) de tres estudiants del Grau de Mestre d’Educació Infantil de la Universitat de Barcelona sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura al llarg de la seva formació superior. L’objectiu principal ha estat fer un seguiment proper de l’evolució del sistema de CRS per veure si aquest sistema canvia o es manté estable durant els quatre anys que dura la formació universitària dels mestres. A la vegada, aquesta tesi, amb el seu disseny metodològic, respon a un buit científic identificat per nombrosos investigadors que tradicionalment han reclamat la necessitat de més estudis qualitatius longitudinals que aportin major informació sobre els processos de canvi. L’evolució de les creences dels estudiants del grau sobre l’alfabetització inicial encara no ha estat estudiat en profunditat des de la perspectiva del pensament dels professors. L’anàlisi del discurs de les tres entrevistes, realitzades en tres moments diferents de la formació (inici, mitjans i final), s’ha triangulat amb complecions de comparacions recollides a l’inici i final de la formació, així com amb l’anàlisi de seleccions de les memòries de pràctiques (recollides a mitjans i finals de la formació). A partir de l’anàlisi exhaustiu de les dades provinents de les tres eines de recollida s’ha inferit el sistema de CRS de cada estudiant en cada moment de la formació. Aquesta recollida sostinguda en el temps ha permès explorar l’evolució dels CRS. Els resultats mostren a la vegada estabilitat i canvi dels elements del CRS; una característica que ja havien identificat investigacions anteriors. A més, la complexitat del camp del pensament del professor posa de manifest la difícil tasca de rastrejar un element del sistema de CRS en el temps atesa la seva condició dinàmica. Malgrat la resistència al canvi, es pot confirmar que no són inamovibles, ja que s’han pogut identificar quatre patrons associats amb l’evolució. De major a menor canvi són: metamorfosi, ampliació, afinació i repetició. A més, l’estudi en profunditat ha permès entendre l’enfocament des del qual plantegen la relació entre l’ensenyament i l’aprenentatge, tot apel·lant a investigacions prèvies que posaven l’accent sobre el tipus de pràctiques docent dels mestres o el mètode que empren per ensenyar a llegir i a escriure, entre d’altres. S’han identificat elements en contradicció, alguns dels quals generen tensió. L’existència d’aquestes friccions emergeix com una dada rellevant, ja que la confrontació amb les pràctiques docents així com els processos reflexius han indiciat la major presència d’evolució en els elements del sistema de CRS.
[eng] This thesis focuses on the Beliefs, Assumptions and Knowledge (BAK) system of three pre service kindergarten teachers from the University of Barcelona regarding the teaching and learning of reading and writing during their higher education period. The main goal has been to track the evolution of the BAK system during the four years of the teachers degree in order to identify whether change takes place. At the same time, the methodological design of the thesis addresses a scientific gap identified by many researchers who have claimed for more longitudinal and qualitative studies in order to obtain more information about how change takes place. Moreover, the main topic of the thesis, the teachers’ beliefs regarding initial literacy has been poorly studied from the teachers' thought perspective. Interviews have been collected in three different moments during the teachers’ degree; at the beginning, at the middle and at the end. The analysis of the three interviews has been triangulated with two other data, sentence completions and practice reports. While sentence completion was collected at the beginning and at the end of the degree, practice reports were collected after the two periods of practices in the degree, at the middle and at the end. After the exhaustive analysis of the three different kinds of data, the BAK system has been inferred in each of the three moments of the data collection. This longitudinal design has allowed the exploration of the evolution of the BAK system. Results show both change and stability, a feature which had already been identified by some previous investigations. Furthermore, the complexity of the field makes it difficult to trace the elements due to their dynamic condition. Although it can be confirmed that they are resistant to change, four different phenomena have been identified, which means they are not immovable. Gradually, from the biggest to the smallest change they are: metamorphosis, addition, polishing and repetition. Also, the study has allowed us to understand the perspective from which they address the relation between teaching and learning, associated with previous investigations which put the emphasis on the teachers' practices methods used for teaching to read and write, among others. At the same time, contradiction elements have been identified, and only some of the themes generate tension. The existence of these elements in friction in the BAK system emerges as a relevant data because the confrontation with teacher practices and reflection processes have been powerful indicators for elements evolution
URI: http://hdl.handle.net/2445/123315
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Didàctica de la Llengua i la Literatura

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MPP_TESI.pdf29.67 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons