Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/123518
Title: Materials d’envasat nanocompostos
Author: Martín Garcia, Alba
Director/Tutor: López Tamames, Elvira
Keywords: Materials nanoestructurats
Envasos
Aliments
Treballs de fi de grau
Nanostructured materials
Containers
Food
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2017
Abstract: [eng] Background: Currently, there is a large consumption of packaged food. This industry is focused on biobased and biodegradable packaging, but such container soften have low barrier properties. The application of nanotechnology in packaging materials, creating nanocomposites, is away to modify the permeability to gases, among other uses. Scope and approach: This review provides recent information on nanocomposites, mainly those with inorganic fillers, and their use in the foodpackaging industry, as well as the applicable legislation to these materials. Conclusions: Nanocomposites improve barrier properties in addition to confer new preservation properties in most cases, such as antimicrobial or antioxidant effect. Despite havings everal studies regarding thes afety of these compounds, it is necessary to have a greater number of scientific evidence and specific regulation in this area in order to guarantee food safety.
[cat] Antecedents: A l’actualitat hi ha un gran consum de productes alimentaris envasats. Es busca que aquests envasos siguin biodegradables, però aquest tipus de materials solen presentar baixes propietats de barrera. L’aplicació dela nanotecnologia als materials d’envasat, creant materials nanocompostos, pot modificar la permeabilitat als gasos, així com atribuir certa activitat antimicrobiana o antioxidant. Abast i enfocament: Aquesta revisió bibliogràfica recullin formació recent sobre els nanocompostos, en concret els basats en rebliments inorgàanics, i la seva aplicació en el camp dels envasos, així com l’ambit legislatiu aplicable. Conclusions: Els nanocompostos suposen una millora de les propietats barrera, a més de conferir noves propietats conservants, com un efecte antimicrobià o antioxidant, allargant així la vida útil dels aliments. Tot i disposar de diversos estudis sobre lat oxicitat d’aquests compostos, és necessari disposar d’un major nombre d’evidències científiques així com de regulació específica d’aquest àmbit, per tal de garantir las eguretat alimentària.
Note: Treballs Finals de Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments, Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, Campus de l'alimentació de Torribera, Universitat de Barcelona. Curs: 2016-2017. Tutora:Elvira López Tamames
URI: http://hdl.handle.net/2445/123518
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Ciència i Tecnologia dels Aliments

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Alba_Martin_Garcia.pdf514.52 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons