Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/124703
Title: A comparison of two modalities of extensive reading with young learners of English
Author: Gutiérrez Metelli, Sharon
Director/Tutor: Tragant Mestres, Elsa
Keywords: Adquisició d'una segona llengua
Comprensió de la lectura
Treballs de fi de grau
Second language acquisition
Reading comprehension
Bachelor's thesis
Issue Date: 18-Jun-2018
Abstract: [eng] This paper is part of a larger project carried by the members of the GRAL research group (Grup de Recerca en Adquisició de Llengües) about maximising the role of L2 input. The present study analyses primarily the students’ perceptions towards a four-week intervention intended to compare two modalities of Extensive Reading: reading through multiple exposures and reading extensively with audio support. This paper analyses the data collected from questionnaires and interviews that students completed at the end of the intervention.
[cat] Aquest treball és part d’un projecte realitzat per els membres del GRAL (Grup de Recerca en Adquisició de Llengües) sobre maximitzar el rol de l’input en una segona llengua. En aquest estudi s’analitzen les percepcions i actituds dels alumnes cap a una intervenció de quatre setmanes destinada a comparar dues modalitats de lectura extensiva: lectura amb múltiples exposicions i lectura extensiva amb suport d’àudio. Aquest treball per tant, pretén fer un anàlisis de totes les dades recollides dels qüestionaris i les entrevistes que els alumnes van completar a final de la intervenció.
Note: Treballs Finals del Grau d'Estudis Anglesos, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018, Tutor: Elsa Tragant Mestres
URI: http://hdl.handle.net/2445/124703
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Estudis Anglesos

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GUTIÉRREZ, Sharon TFG.pdf6.47 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons