Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/124928
Title: Gramàtica, intensionalitat i teoria de la ment en el trastorn de l’espectre autista
Author: Tarantino, Katia
Director/Tutor: Rosselló Ximenes, Joana
Bastardas i Boada, Albert, 1951-
Romera Barrios, Lourdes
Keywords: Trastorns de l'espectre autista
Comunicació
Treballs de fi de grau
Gramàtica
Autism spectrum disorders
Communication
Bachelor's thesis
Grammar
Issue Date: 4-Sep-2018
Abstract: [cat] Sobre la base d’estudis previs en infants amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) que avaluen la relació entre l’adquisició de certes estructures lingüístiques i el desenvolupament de la teoria de la ment, testada en la comprensió de false beliefs (FB) (test de Sally-Anne), s’ha fet aquí la primera anàlisi estadística dels resultats d’un estudi en curs (30 participants: 15, TEA; 15, controls) amb cinc tasques. Algunes repliquen altres experiments (comprensió d’oracions completives i relatives) i altres són noves, com la intensionalitat (habilitat d’assignar dos descripcions diferents a un mateix referent) i la distinció entre aparença – realitat amb els verbs sembla i veu que. Tot i que no s’han complert les hipòtesis, s’ha pogut apuntar amb vista a un estudi ulterior que altres factors – disseny experimental, ceiling effects en alguns experiments i el perfil dels participants - en serien responsables.
[spa] Sobre la base de estudios previos en niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que evalúan la relación entre la adquisición de ciertas estructuras lingüísticas y el desarrollo de la teoría de la mente, testada en la comprensión de false beliefs (FB) (test de Sally-Anne), se ha hecho aquí el primer análisis estadístico de los resultados de un estudio en curso (30 participantes: 15, TEA; 15, controles) con cinco tareas. Algunas replican otros experimentos (comprensión de oraciones completivas y relativas) y otras son nuevas, como la intensionalitat (habilidad de asignar dos descripciones diferentes a un mismo referente) y la distinción entre apariencia - realidad con los verbos sembla y veu que. Aunque no se han cumplido las hipótesis, se ha podido apuntar con vistas a un estudio ulterior que otros factores - diseño experimental, ceiling effects en algunos experimentos y el perfil de los participantes - serían responsables.
Note: Treballs Finals de Grau de Lingüística. Facultat de Filologia. Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018, Tutors: Albert Bastardas i Boada i Lourdes Romera Barrios. Directora: Joana Rosselló Ximenes
URI: http://hdl.handle.net/2445/124928
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Lingüística

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG KATIA TARANTINO.pdf24.54 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons