Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/125676
Title: A Quest for Literature in the EFL 21st Century Classroom and its Merging with Gamified Experiences
Author: Soler i Arjona, Sara
Director/Tutor: Monforte, Enric
Keywords: Ensenyament de llengües
Anglès
Tesis de màster
Ludificació
Language teaching
English language
Masters theses
Gamification
Issue Date: 4-Jun-2018
Abstract: ABSTRACT The debate on using literature in the EFL classroom is not a new one. Yet, the relationship between language and literary material in the context of second and foreign language learning still is a central point of controversy which should not be ignored. After a long period of neglecting the use of literature in EFL courses, a movement towards integrating literary texts and language seems to have taken place in recent decades. In this respect, this paper sets out to argue how using literature as a language teaching material in the EFL classroom helps developing crucial skills for successful communication. Not only does literature act as a powerful change agent improving students’ intercultural awareness and emotional intelligence, but it also fosters critical thinking skills through the use of authentic material and enhances students’ motivation. Ultimately, literary texts have also been proven to develop language enrichment. Therefore, literature does have a place in the EFL curriculum. On the other hand, this paper also aims to shed more light on how literature and language teaching may benefit from emerging teaching methodologies such as game-based learning or serious games. On the basis of increasing students’ participation and involvement, these methodologies may become promising tools for educators.
RESUM El debat sobre l'ús de la literatura a l'aula d’anglès com a llengua estrangera (ALE) no és nou. Tanmateix, la relació entre el llenguatge i el material literari en el context de l'aprenentatge de segones llengües i llengües estrangeres continua sent un punt central de controvèrsia que no s’hauria d’ignorar. Després d'un llarg període de desatenció de l'ús de la literatura en els cursos d’ALE, en les últimes dècades sembla haver tingut lloc un moviment cap a la integració dels textos literaris i el llenguatge. En aquest sentit, aquest estudi es proposa argumentar com l'ús de la literatura com a material per a l’ensenyament de llengües a l'aula ajuda a desenvolupar habilitats crucials per a una comunicació exitosa. La literatura no només actua com un poderós agent de canvi que millora la consciència intercultural dels estudiants i la seva intel·ligència emocional, sinó que també fomenta les habilitats de pensament crític mitjançant l'ús de material autèntic i millora la motivació dels estudiants. Finalment, també s'ha demostrat que els textos literaris contribueixen a l'enriquiment del llenguatge. Per tant, la literatura té cabuda en el currículum d’anglès com a llengua estrangera. D'altra banda, aquest projecte també pretén aclarir com la literatura i l'ensenyament de llengües poden beneficiar-se de metodologies pedagògiques emergents com ara l'aprenentatge basat en el joc o el joc seriós. Prenent com a objectiu l’augment de la participació i implicació dels alumnes, aquestes metodologies poden convertir-se en eines prometedores per als educadors.
Note: Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018, Tutor: Enric Monforte Rabascall
URI: http://hdl.handle.net/2445/125676
Appears in Collections:Màster Oficial - Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tfm_sara_soler_arjona.pdf2.82 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons