Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/125766
Title: Remind i comprensió lectora en l’educació universitària. Disseny i avaluació d’un programa d’atenció i meditació aplicat a la lectura i la interpretació de textos literaris
Other Titles: Remind y comprensión lectora en educación universitaria. Diseño y evaluación de un programa de atención y meditación aplicado a la lectura e interpretación de textos literarios
Remind and reading comprenhension in university education. Design and evaluation of attention and meditation’s program applied to the reading and interpretation of literary texts
Author: Vives Piñas, Arnau
Keywords: Atenció plena
Literatura
Educació
Treballs de fi de màster
Mindfulness (Psychology)
Literature
Education
Master's theses
Issue Date: 2018
Abstract: [cat] L’objectiu del treball és dissenyar, desenvolupar i avaluar el programa Taller de Meditació i Literatura (TAMELIT), basat en REMIND i el model de meditació no-dual advaita, aplicats a la lectura i interpretació de textos literaris. La dispersió mental en la lectura és la problemàtica per a la qual proposem una solució des de la meditació. Partim de la premissa que desenvolupar l’atenció implica afavorir la lectura i la comprensió d’un text, i la possibilitat de la seva recreació interior. Es va oferir com a activitat pròpia del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UB. Encara que els resultats no mostren canvis estadísticament significatius en el nivell global de mindfulness, l’anàlisi qualitativa sí que reporta millora d’habilitats REMIND. Es discuteixen els resultats i es proposa estandarditzar els protocols d’intervenció i d’avaluació per poder replicar la investigació i aprofundir en l’abast de les intervencions de mindfulness en l’àmbit educatiu.
[spa] El objetivo del trabajo es diseñar, desarrollar y evaluar el programa Taller de Meditación y Literatura (TAMELIT), basado en REMIND y el modelo de meditación no-dual advaita, aplicados a la lectura e interpretación de textos literarios. La mente errante en la lectura es la problemática para la cual proponemos una solución desde la meditación. Partimos de la premisa que desarrollar la atención implica favorecer la lectura y la comprensión de un texto, y la posibilidad de su recreación interior. Se ofreció como actividad propia del Departamento de Filología Catalana y Lingüística General de la UB. A pesar de que los resultados no muestran cambios estadísticamente significativos en el nivel global de mindfulness, el análisis cualitativo sí que reporta mejora de habilidades REMIND. Se discuten los resultados y se propone estandarizar los protocolos de intervención y evaluación para poder replicar la investigación y profundizar en el alcance de intervenciones de mindfulness en el ámbito educativo.
[eng] The goal of this work is to design, develop and evaluate the program Meditation and Literature Workshop (TAMELIT, for its acronym in Catalan), based on REMIND and non-dual advaita meditation, applied to lecture and literature interpretation. The wandering mind dispersion on the lecture is the problem for which we propose a solution based on meditation. We start from the premise that developing attention implies support to read and to understand a text, and the possibility to recreate it in oneself. We offered it as an activity of the Department of Catalan Philology and General Linguistic of the UB. The results don’t show statistically significant changes in the overall level of mindfulness. The qualitative analysis reported improvements in REMIND abilities. The findings are discussed, and it is proposed to standardize the intervention and evaluation protocols to replicate the research and to deepen the scope of interventions based on mindfulness in the education.
Note: Treballs Finals del Màster en Relaxació, Meditació i Mindfulness, Institut de Ciències de l'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutora: Inez Marçal
URI: http://hdl.handle.net/2445/125766
Appears in Collections:Màster - Relaxació, Meditació i Mindfulness

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM (català) - Arnau Vives.pdfMemòria català559.58 kBAdobe PDFView/Open
TFM (castellano) - Arnau Vives.pdfMemòria castellà609.05 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons