Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/126254
Title: Anàlisi de la complexitat del sistema fiscal espanyol a través de les consultes tributàries a la Direcció General de Tributs
Author: Puig i Delgado, Beatriu
Director/Tutor: Esteller Moré, Alejandro
Keywords: Direcció d'empreses
Política fiscal
Administració fiscal
Treballs de fi de grau
Industrial management
Fiscal policy
Tax administration and procedure
Bachelor's thesis
Issue Date: Feb-2018
Abstract: (cat) En el present treball es pretén analitzar la figura de les consultes tributàries a la Direcció General de Tributs (DGT) com a possible instrument per analitzar la complexitat del sistema fiscal espanyol. Amb aquesta finalitat, primer s‟estudia el concepte de complexitat en el context de sistema fiscal d‟un país, tot diferenciant les fonts que generen aquesta complexitat així com les conseqüències que pot provocar en termes d‟eficiència en l‟àmbit d‟aplicació dels tributs. Amb posterioritat, s‟exposa breument l‟evolució que ha patit la regulació de les consultes tributàries, entrant a explicar en detall el seu règim jurídic des de la seva introducció el 1963 amb les característiques que les coneixem actualment. Finalment, s‟analitzen els canvis ocorreguts en la normativa de l‟impost sobre la renda de les persones físiques i de l‟impost sobre societats per tal de contraposar-los amb les variacions en el nombre de consultes tributàries que recull la base de dades de la DGT i així poder determinar si la complexitat és conseqüència d‟un factor conjuntural o estructural del sistema fiscal espanyol.
(eng) The aim of this paper is to analyse the regulatory framework of the formulation of tax consultations before the General Office of Taxes (known as DGT from the Spanish acronym) as a possible tool to analyse the complexity of Spanish tax system. First of all, it examines the concept «tax system complexity», by distinguishing among all the sources that generate this tax complexity as well as the consequences that complexity implies when it comes to the application of the correct taxation. Subsequently, it briefly outlines the regulatory evolution of the tax consultations, explaining in detail their legal regime since their implementation in 1963 with the features which they have nowadays. Finally, it analyses the regulatory modifications in the income tax law and in the corporation tax in order to compare them with the fluctuations in the total number of the tax consultations, which will determine whether the complexity is a consequence of a structural or a conjectural factor of the Spanish tax system.
Note: Treballs Finals del Grau de d'Administració i Direcció d'Empreses, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018 , Tutor: Alejandro Esteller-Moré
URI: http://hdl.handle.net/2445/126254
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Administració i Direcció d'Empreses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG-ADE-Puig-Beatriu-Feb18.pdf1.46 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons