Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/126364
Title: 9mus@s: Fake, perfum, génere i reproducció
Author: Simon Contra, Jaume
Director/Tutor: Porta Salvia, Carme
Keywords: Arts visuals
Estudis de gènere
Olors
Treballs de fi de grau
Visual arts
Gender studies
Odors
Bachelor's thesis
Issue Date: 25-Jun-2018
Abstract: [cat] A partir de la còpia i l’atzar, es dissenya una falsa campanya publicitària, sota una marca d’inspiració millennial (9mus@s), per a una sèrie de nou perfums, també elaborats -seguint el mètode de la destil·lació natural-, basada en les nou muses de l’Antiguitat clàssica, amb la cultura LGBTI de fons, així com l’art olfactiu contemporani. La tècnica del fake és un recurs per engegar una sèrie de nou llenços, doble (per una banda, una més gran, per l’altra, una a petita escala), on la iconicitat d’una sèrie de personalitats de l’entorn gai o transgènere protagonitzen la imatge promocional, fent un símil de l’escultura grega. Els perfums, art (quinta essentia) lligat a l’alquímia, són planificats segons l’anàlisi iconogràfic de les muses Cal·líope, Clio, Polímnia, Euterpe, Terpsícore, Èrato, Melpòmene, Talia i Urania, i l’elecció corresponent de flors, arbustos i arbres. El material documental (impressions A4), els cartells (llenços grans), una taula de pícnic i els perfums amb el seu packaging (incloent cadascun, en miniatura, un cavallet i la versió de cada musa representada) qüestionen, com la postveritat, l’obra d’art, el producte industrial, la reproductibilitat tècnica (o reproducció), el gènere, el nas (del públic dels museus i galeries) o la mateixa veritat.
[eng] Through copy and chance, a false advertising campaign is designed, under a trademark of millennial inspiration (9mus@s), for a series of nine perfumes, also elaborated -following the method of natural distillation-, based on the nine muses of classic Antiquity, with the LGBTI culture in the background as well as the contemporary olfactory art. The fake technique is a resource to launch a series of nine canvases, in duplicate (on the one hand, a bigger image, and on the other hand a smaller scale version of the same image) where the iconicity of a series of personalities from the gay or transgender scene lead the promotional image, creating a simile of greek sculpture. The perfumes, art (quinta essentia) linked to alchemy, are planned according to the iconographic analysis of the muses Calliope, Clio, Polyhymnia, Euterpe, Terpsichore, Erato, Melpomene, Thalia and Urania, and the corresponding selection of flowers, bushes and trees. The documentary material (A4 prints), the posters (large canvases), a picnic table and the perfumes with their packaging (including each one, in miniature, an easel and the version of each represented muse) question, as post-truth does, the artwork, the industrial product, the technological reproducibility (or reproduction), the gender, the nose (of museum and gallery audiences) or truth itself.
Note: Treballs Finals de Grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018, Tutor: Porta Salvia, Carme
URI: http://hdl.handle.net/2445/126364
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Belles Arts

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9MUS@S VERSIO WEB.pdf11.54 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons