Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/126741
Title: Anàlisi del disseny i l’ús dels espais urbans des d’una perspectiva de gènere al barri de les Escodines de Manresa
Author: Hita Garcia, Jessica
Director: Camps Calvet, Clara
Keywords: Sociologia
Política urbana
Estudis de gènere
Treballs de fi de grau
Sociology
Urban policy
Gender studies
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2018
Abstract: (cat) Les ciutats parlen, les ciutats s’interpreten. Les ciutats estan dotades d’elements simbòlics i de significats propis que, lluny de ser neutres, expressen i comuniquen un llenguatge en sí mateixes. En aquest procés interactiu entre subjecte i ciutat, l’espai urbà contribueix en construir identitats individuals i col·lectives. Si bé l’espai urbà és el producte de la ideació i de l’acció humana, la seva configuració està i, ha estat condicionada, per l’estructura social i per processos històrics i socials. El comportament estructural de les societats capitalistes i l’ordre patriarcal han reforçat el binarisme entre púbic i privat, entre treball productiu i reproductiu, i han assignat a les dones un paper secundari en l’ordre societari. L’organització urbana és, doncs, el reflex de l’hegemonia androcèntrica i d’un espai que produeix i reprodueix les relacions desiguals de gènere. L’escàs reconeixement de la diversitat i de la complexitat de la realitat social es materialitza en el present treball d’investigació, que es centra en analitzar les condicions i les limitacions que el disseny i l’ús dels espais urbans generen entorn a l’accés, a l’acció i a la participació ciutadana a l’espai públic amb perspectiva de gènere. La recerca s’ha portat a terme al barri de les Escodines de Manresa, on el diàleg permanent entre la dimensió física i social constitueix la gènesi d’aquest estudi de cas.
(eng) Cities speak, cities are interpreted. Cities are endowed with symbolic elements and with their own meanings that, far from being neutral, express and communicate a language by themselves. In this interactive process between the subject and the city, urban space contributes to building individual and collective identities. Although urban space is the product of human ideation, its configuration is, and has been, conditioned by social structures and by historical and social processes. The structural behavior of capitalist societies and the patriarchal order have reinforced the binarism between the public and the private, between productive and reproductive work, and have assigned to women a secondary role in the social order. Urban organization, then, is the reflection of androcentric hegemony and a space that produces and reproduces uneven gender relations. The scarce recognition of diversity and the complexity of social reality are issues covered by this research, which focuses on analyzing, with a gender perspective, the conditions and limitations that the design and use of urban spaces generate on the access, action and citizenship participation in the public space. This research has been carried out in the district of the Escodines, Manresa, where the permanent dialogue between the physical and social dimension constitutes the genesis of this case study.
Note: Treballs Finals del Grau de Sociologia, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018 , Tutor: Clara Camps
URI: http://hdl.handle.net/2445/126741
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Sociologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG-SOC-Hita-Jessica-Jun18.pdf1.93 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons