Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/126771
Title: De la lluita als llençols. Anàlisi de les transformacions de la sexoafectivitat femenina a través de la militància feminista
Author: Parreu Montané, Maria
Director: Camps Calvet, Clara
Keywords: Sociologia
Feminisme
Sexualitat femenina
Treballs de fi de grau
Sociology
Feminism
Human female sexuality
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2018
Abstract: (cat) Aquesta recerca pretén analitzar, tenint en compte el context occidental contemporani, com els processos d’adquisició de consciència feminista pels que passen les dones a través de participar en espais de militància feminista transformen les relacions sexoafectives que construeixen -i les opinions i desitjos entorn a aquestes relacions-. La metodologia qualitativa s’aplica a través de la revisió bibliogràfica de les produccions de diverses autores, per tal de veure com aquesta teoria es plasma realment en les experiències de diverses dones; experiències que es recullen a través d’entrevistes en profunditat realitzades a dones d’entre 28 i 82 anys pertanyents a col·lectius feministes de diversa índole. Els resultats d’aquest anàlisi han confirmat que existeixen uns patrons que determinen aquestes transformacions, pels quals els canvis en la sexoafectivitat de les dones venen donats per una resignificació dels conceptes entorn a la sexualitat femenina en base a ideals feministes. Aquests nous significats són adquirits, en gran mesura, per l’experiència de la militància; un exemple n’és com el desig sexoafectiu passa a basar-se en compartir valors ètics amb els companys i companyes sexoafectius. La investigació mostra també com moltes categories entorn al sexe i els sentiments d’afectivitat són fruit d’una deconstrucció feminista de la identitat, però l’orientació sexual es percep en tots els casos com a inherent en l’individu, i, per tant, no es transforma.
(eng) This research aims to analyze, taking into account the contemporary western context, how the processes of feminist awareness acquisition through which women pass through participating in feminist militancy spaces transform sex-affective relationships they build -and their opinions and desires around these relationships-. Qualitative methodology is applied through the bibliographic review of the productions of several authors, in order to see how this theory is really embodied in the experiences of various women; experiences that are collected through in-depth interviews conducted to women between 28 and 82 years of age belonging to feminist groups of different kinds. The results of this analysis have confirmed that there are patterns that determine these transformations, for which the changes in sexuality of women are given by a resignification of the concepts surrounding feminine sexuality based on feminist ideals. These new meanings are acquired, to a great extent, by the experience of the militancy; an example is how sexual-affective desire happens to be based on sharing ethical values with their partners. The research also shows how many categories around sex and feelings of affectivity are the result of a feminist deconstruction of identity, but sexual orientation is perceived in all cases as inherent in the individual, and therefore, remains not transformed.
Note: Treballs Finals del Grau de Sociologia, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018 , Tutor: Clara Camps Calvet
URI: http://hdl.handle.net/2445/126771
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Sociologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG-SOC-Parreu-Maria-Sept18.pdf657.51 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons