Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/127144
Title: Reptes per a l’educació del segle XXI: el propòsit de l’educació
Author: Perich Pallaruelo, Marta
Director: Esteban Bara, Francisco
Keywords: Educació infantil
Educació primària
Treballs de fi de grau
Preschool education
Primary education
Segle XXI
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2018
Abstract: [cat] El segle XXI està capgirant la manera com entenem les societats, les relacions i, per descomptat, l’educació. Aquest segle planteja reptes claus per l’educació: desigualtats, globalització, canvi climàtic... i, el més important: el replantejament del propòsit de l’educació. És essencial definir l’objectiu de l’educació per saber quin camí hem de prendre i subordinar les nostres pràctiques educatives a aquest fi. Després d’una anàlisi d’autors i d’entrevistes a experts, s’han trobat tres grans finalitats de l’educació del segle XXI. La més destacada és “despertar l’interès per col·laborar per un món més just i conviure al món”. En un segle multicultural, accelerat i amb pobresa, la finalitat més clara hauria de ser despertar l’anhel en els infants de lluitar per un món més just, en què es convisqui en pau i respecte. La segona finalitat és “aprendre la història del món, les seves llengües i llenguatges i transmetre coneixements”. Aquesta finalitat és debatuda pels autors: alguns la consideren important per lluitar contra la societat capitalista, però d’altres creuen que és obsoleta al segle XXI. Tanmateix, aprendre coneixements pot ser també una eina per arribar a una darrera finalitat: “despertar la capacitat crítica dels infants i transformar la realitat”. La tercera finalitat és “humanitzar l’individu”. Aquesta finalitat es refereix a destacar els elements que configuren la bondat humana, l’autonomia, i la construcció de la pròpia identitat i d’un projecte de vida digne i respectuós. Tot i que els entrevistats no la subratllen, la finalitat “d’aprendre a fer” o d’assolir competències per a la vida i tenir aprenentatges rellevants i amb sentit és també molt destacada per alguns autors. Cal destacar que ha sigut difícil delimitar les finalitats de l’educació, i seria interessant definir pocs objectius perquè l’educació no perdi de vista el seu fi i no abasti més objectius dels que pot.
[spa] El siglo XXI está cambiando la manera como entendemos las sociedades, las relaciones y, por supuesto, la educación. Este siglo plantea retos claves: desigualdades, globalización, cambio climático… y, el más importante: el replanteamiento del propósito de la educación. Es esencial definir el objetivo de la educación para saber qué camino tomar y subordinar nuestras prácticas educativas a este fin. Tras un análisis de autores y entrevistas a expertos, se han encontrado tres finalidades de la educación del siglo XXI. La más destacada es "despertar el interés por colaborar por un mundo más justo y convivir en el mismo". En un siglo multicultural, acelerado y con pobreza, la finalidad más clara debería ser despertar el anhelo en los niños de luchar por un mundo justo, en que se conviva en paz y respeto. La segunda finalidad es "aprender la historia del mundo, sus lenguas y lenguajes y transmitir conocimientos". Esta finalidad es debatida por los autores: algunos la consideran importante para luchar contra el capitalismo, pero otros creen que está obsoleta en el siglo XXI. Sin embargo, aprender conocimientos puede ser también una herramienta para llegar a una última finalidad: "despertar la capacidad crítica y transformar la realidad". La tercera finalidad es "humanizar el individuo". Esta se refiere a destacar los elementos que configuran la bondad humana, la autonomía, y la construcción de la identidad y de un proyecto de vida digno y respetuoso. Aunque los entrevistados no la subrayan, la finalidad "aprender a hacer" o adquirir competencias para la vida y tener aprendizajes relevantes y con sentido es también muy destacada por algunos autores. Cabe destacar que ha sido difícil delimitar los fines de la educación, y sería interesante definir pocos objetivos para que la educación no pierda de vista su fin y no abarque más objetivos de los que puede.
[eng] The 21st century is changing the way we understand societies, relationships and, of course, education. This century poses key challenges for education: inequalities, globalization, climate change... and, most importantly, rethinking education’s purpose. It is essential to define educations’ objective to understand which path we should take and subordinate our education practices to that. After an analysis of authors and interviews, three major purposes of 21st century education have been found. The most highlighted one is "to awaken the interest in collaborating for a fairer world and coexisting in it". In a multicultural, accelerated and unequal century, the clearest goal should be to awaken children the yearning to fight for a fairer world, in which they live together peacefully and respectfully. The second purpose is "to learn the history of the world, its languages and languages and transmit knowledge". This purpose is debated by the authors: some consider it important to fight against capitalism, but others believe that it is obsolete in the 21st century. However, learning knowledge can also be a tool to achieve a final purpose: "awaken children’s critical view and transform the reality". The third purpose is to "humanize the individual." This purpose refers to highlighting the elements which make humans good, the autonomy, and the construction of one's own identity and a project of dignified and respectful life. Although the interviewees do not underline it, the purpose "learning to do", or achieving competencies for the life and having relevant and meaningful learning experiences is also very important for some authors. It should be noted that it has been difficult to define the purposes of education, and it would be interesting to define a few goals so that education does not lose its purpose and does not try to reach more goals than it can.
Note: Treballs Finals del doble Grau de Mestre d'Educació Infantil i Primària, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018, Tutor: Francisco Esteban Bara
URI: http://hdl.handle.net/2445/127144
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Mestre d'Educació Primària
Treballs Finals de Grau (TFG) - Mestre d'Educació Infantil

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Marta_Perich_Pallaruelo.pdf884.01 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons