Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/127276
Title: Estudi del comportament i regulació de l'enzim de la sintesi de glicogen en trombòcits humans
Author: Aguilar Piera, Juan
Rosell Pérez, Manuel
Keywords: Enzims
Plaquetes sanguínies
Enzymes
Blood platelets
Issue Date: 1972
Publisher: Societat Catalana de Biologia
Abstract: El glucogen ha estat descrit cons a component inajoritari clefs tromhocits. La seva ftfltcio coin a reserva energetica dins la ccllula sembla esser operativa en el netabolisme del trombocit i en la seva fancies fisiolugica. Han estat descrites certes alteracions en els nivells del glucogen i en 1'activitat dels enzims que prenen part en el seu metabolisme quart to floc la coagulacio, aixf cone la retraccio del coagul. D'altra banda, les alterations de I'hentostasi en les glucogenosis (defectes nietabolics do la sintesi o degradacio del glucogen) donee suport a aquests fets. Nosaltres estudicnt el comportament de la glucogeno-sintetasa i intentem d'arribar a concixer la seva regulacio en cis trombocits. Cal rcrnarcar aqui el fet que, esscnt les plaquetes ccllules anucleades, no posseeixen els mecanismes per a induir una nova sintesi d'enzints, i Coll stittleixen per aquesta rao un sisteuta relativantent simplificat on poden esser estudiats alguns aspectes del control del metabolisme del glucogen
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/TreballsSCBiologia/article/view/237989
It is part of: Treballs de la Societat Catalana de Biologia, 1972, vol. 31, p. 57-66
URI: http://hdl.handle.net/2445/127276
ISSN: 0212-3037
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Bioquímica i Biomedicina Molecular)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
007330.pdf2.53 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons