Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/127859
Title: El desenvolupament de la competència de lectura i interpretació de fenòmens artístics a través de projectes d'anàlisi d'imatges
Author: Gregori Giralt, Eva
Keywords: identitat professional
Rúbriques d'avaluació
Competències transversals
Lectura
Imatges
Innovacions educatives
Issue Date: 2018
Abstract: El punt de partença de la iniciativa fou la constatació segons la qual els estudiants de nou ingrés en les titulacions de Belles Arts i de Conservació-Restauració presentaven dificultats a l'hora de construir el sentit de pertinença a la comunitat universitària en general i a la comunitat artística en particular, i que aquestes dificultats podien ésser superades treballant la seva capacitat d'enjudiciament i de col.laboració amb la societat. En funció d'aquestes observacions, es va posar en marxa un projecte que concretava la finalitat de desenvolupar la identitat professional d'aquests estudiants de nou ingrés a través de la utilització d'una rúbrica de lectura i interpretació d'obres artístiques. Les raons que expliquen l'elaboració d'aquesta rúbrica van des del fet que la lectura i interpretació d'informació és una competència transversal vinculada a la capacitat d'aprenentatge i a la capacitat comunicativa; fins al pes específic de la imatge en la societat contemporània, que és encara més rellevant si hom s'adreça i pretén fomentar el desenvolupament de la identitat d'un professional de les arts.
URI: http://hdl.handle.net/2445/127859
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Competencia_lectura_visual.pdf186.65 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons