Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/128903
Title: Necessitats de formació de les llevadores per a l'atenció de la salut sexual de la dona
Author: Viñas Llebot, Mª Helena
Director/Tutor: Giné, Núria
Keywords: Necessitats formatives
Llevadores
Salut Sexual
Training needs
Midwives
Sexual health
Issue Date: 14-Dec-2018
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] INTRODUCCIÓ: A Catalunya, els serveis d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) inclouen l’assessorament en salut afectiva i sexual. Les llevadores són les professionals referents de l’equip de salut a l’ASSIR. És d’interès detectar i analitzar les seves necessitats de formació en matèria de sexualitat i salut sexual per poder formular les línies, accions i recursos per desenvolupar processos formatius que reverteixin en el manteniment i la millora de les competències professionals i, en conseqüència, en la salut sexual de les dones. OBJECTIUS: Objectiu general: detectar les necessitats de formació de les llevadores a partir de la pràctica professional en l’atenció a la salut sexual a Catalunya. Objectius específics: 1) explorar la concepció d’atenció a la salut sexual de les llevadores; 2) esbrinar la percepció de les llevadores vers les competències que desenvolupen en la pràctica de l’atenció a la salut sexual; 3) comprendre el context i les seves implicacions en el desenvolupament de la professió; 4) indicar les grans línies que s’extreuen per a la formació des de la pràctica reflexiva. METODOLOGIA: L’estudi s’ha desenvolupat des de la perspectiva qualitativa i interpretativa, i s’ha seguit el mètode descriptiu-comprensiu, i l’enfocament de la teoria fonamentada. El mostreig va ser teòric i intencionat, i van participar llevadores de les unitats ASSIR de les àrees sanitàries d’atenció primària de Catalunya. La recollida de dades es va realitzar mitjançant grups de discussió (GD) i entrevistes en profunditat; en el primer GD hi van participar sis llevadores que reunien l’atribut d’assistencials expertes, en el segon GD cinc llevadores assistencials novelles, i en el tercer GD sis llevadores gestores; tots els GD van complir l’atribut de diversitat territorial. Les entrevistes en profunditat es van realitzar a quatre llevadores que complien l’atribut de formadores. Per a l’anàlisi de les dades es va seguir el mètode de la teoria fonamentada, realitzant la comparació constant de les categories emergents fins la saturació de conceptes. Es va utilitzar el suport informàtic del programa NVivo amb la versió 10 i la versió 12. RESULTATS: El concepte que es té de sexualitat influeix en el tipus d’atenció i s’observa una mancança en el coneixement dels drets sexuals més que els reproductius. Destaca la necessitat d’atendre la sexualitat en situacions de vulnerabilitat i risc, diversitat cultural, diversitat sexual i l’atenció a l’home. Quan a les competències que requereixen desenvolupar es prioritzen les dimensions relacionades amb els valors professionals i les actituds i aspectes conductuals; les habilitats i destreses comunicatives i interpersonals, en especial l’empatia i assertivitat, la confidencialitat, i el suport emocional; les habilitats de gestió i organització; i la competència de treball en equip. Es detecten diferències en funció del territori tant en l’accés a la formació com en la disponibilitat de recursos. CONCLUSIONS: La formació ha d’incloure les demandes socials i les noves necessitats de salut sexual, i és determinant pel seu èxit planificar-la a partir de les necessitats que les llevadores perceben en la seva pràctica. Es recomana que l’eix central sigui la sexualitat i a partir d’aquesta s’organitzin mòduls sobre els diferents processos de salut. Per altra banda, s’aconsella que els programes generals en salut sexual i reproductiva integrin aspectes de sexualitat.
[eng] INTRODUCTION: In Catalonia, sexual and reproductive health care services (ASSIR) include counselling on affective and sexual health. The midwives are the referring professionals of the health team at ASSIR. It is of interest to detect and analyse their training needs in matters of sexuality and sexual health, in order to formulate the lines, actions and resources to develop training processes that revert to the maintenance and improvement of professional competencies and, consequently, in the sexual health of women. OBJECTIVE: Detect the training needs of the midwives based on the professional practice in the attention to sexual health in Catalonia. METHODOLOGY: Qualitative and interpretative study. Descriptive-comprehensive method, and focus on the Grounded Theory. Theoretical and intentional sampling. Participants: midwives of the ASSIR units of the primary care health areas of Catalonia. Data collection: three discussion groups that fulfilled the attributes of expert care, novice care, and gestors; all the groups fulfilled the attribute of territorial diversity. Interviews conducted to four midwives that complied with the trainer's attribute. Analysis of the data: method of the Grounded Theory, performing the constant comparison of the emergent categories until the saturation of concepts. Computer support with NVivo program, version 10 and version 12. RESULTS: The concept of sexuality influences in the type of attention and there is a lack in the knowledge of sexual rights rather than reproductive. It highlights the need to attend sexuality in situations of vulnerability and risk, cultural diversity, sexual diversity, and attention to man. The priority competential dimensions are: professional values, attitudes and behavioural aspects; communicative and interpersonal skills and abilities; management and organization skills; teamwork competence. Learning needs are identified in the search for scientific information. Differences are detected based on the territory both in access to training and in the availability of resources. CONCLUSIONS: Training must include social demands and new sexual health needs, and it is crucial for its success to plan it based on the needs that midwives perceive in their practice. It is recommended that the central axis be sexuality and from this, organize modules on different health processes. Otherwise, it is recommended that the general programs in sexual and reproductive health integrate aspects of sexuality.
URI: http://hdl.handle.net/2445/128903
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Educació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MHVL_TESI.pdf4.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.