Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/130979
Title: La transició democràtica i el municipalisme a Catalunya: el cas de l’Alt Penedès (1977-1983)
Author: Sancho París, Daniel
Director/Tutor: Mayayo i Artal, Andreu
Keywords: Municipis
Transició democràtica espanyola, 1975-1982
Eleccions locals
Partits polítics
Alt Penedès (Catalunya)
Municipal corporations
Spanish transition to democracy, 1975-1982
Local elections
Political parties
Alt Penedès (Catalonia)
Issue Date: 19-Dec-2018
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta tesi doctoral estudia la transició democràtica des del municipalisme, centrant-nos en la comarca de l’Alt Penedès (Catalunya). El marc cronològic estudiat és de 1977 – 1983, ve limitat per les eleccions generals del 15 de juny de 1977 i les municipals de 1983. Després de realitzar-se les eleccions generals de 1977, en alguns municipis es constituïren comissions municipals democràtiques per controlar, conèixer i opinar sobre les accions dels ajuntaments predemocràtics. L’any 1983 se celebraren les segones eleccions municipals. La tesis estudia el paper que va jugar l’Església catòlica i la pagesia, vertebrada en la Unió de Pagesos, com agents de dinamització de la cultura democràtica i com a escola de formació per la nova classe política de cara a les eleccions municipals de 1979. S’inclou també un estudi sobre les eleccions a les Cambres Agràries a l’Alt Penedès i quines van ser les seves conseqüències. La tesi doctoral estudia el paper de les candidatures municipalistes a les eleccions locals de 1979 i els seus candidats a alcaldes i regidors, realitzant un estudi sociològic. Aquest capítol ajuda a conèixer si es van produir continuïtats i ruptures en la classe política anterior a la democràcia. Igualment s’analitzen els processos electorals que van tenir lloc entre el referèndum de la llei de Reforma Política de 1976 fins a les eleccions municipals de 1983. Així també, si es produïren ruptures en les polítiques locals i l’acció de govern en els àmbits del planejament urbanístic i les obres públiques, de la hisenda, dels recursos humans dels ajuntaments i de la cultura. Per finalitzar amb les accions que realitzaren els ajuntaments en el camp de la memòria democràtica entre 1979 i 1983.
[eng] This doctoral thesis studies the Spanish Transition to democracy from municipalism focused on the Alt Penedès region (Catalonia). The time frame studied comprises between the general elections of June 15, 1977 and the municipal elections of 1983. After the general elections of 1977, in several municipalities, there were created some working commissions to control, know and comment on the actions of pre-democratic councils. In 1983, the second municipal elections were held. The thesis studies the role played by the Catholic Church and the peasantry which was part of the trade union called Unió de Pagesos. They worked as dynamic agents of the democratic culture and, moreover, as a training school for the new politic class that had to cope with the next municipal election of 1979. Also, there are included a study about the Agrarian Chambers elections in Alt Penedès and which were their consequences. Carrying out a sociological study, this doctoral thesis studies the role of municipal candidacies in the municipal elections of 1979 and their candidates for mayors and councilors. This chapter lets us to know if there were continuities and breaks in the political class before democracy. In the same way, there are analyzed the electoral processes that took place between the Law of the Political Reform referendum of 1976 until the municipal elections of 1983. In addition, the thesis verifies if there were breaks in the municipal policies and, furthermore, the action of government in different areas: the urban planning and public works, the treasury, the culture and the human resources of city councils. Finally, this doctoral thesis also looks into the actions achieved by councils in the field of democratic memory between 1979 and 1983.
URI: http://hdl.handle.net/2445/130979
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Història Contemporània

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DSP_TESI.pdf10.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.