Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/132676
Title: L’autoconeixement, l’eina essencial per a la protecció dels professionals en situacions d’agressivitat
Author: Joyera Esteban, Laia
Director/Tutor: Navas Díaz, Lupe
Keywords: Atenció a la infància i a l'adolescència
Treballadors socials
Treballs de fi de màster
Child welfare
Social workers
Master's thesis
Issue Date: Feb-2019
Abstract: [cat] L’alta freqüència de conductes violentes dins dels centres de protecció a la infància i l’adolescència posen en perill els/les professionals que hi treballen i els infants i adolescents atesos. Donat aquest context, per tal de protegir-se de les situacions d’agressivitat i per proporcionar un bon acompanyament dins dels centres, els/les professionals del sector han de ser emocionalment estables i han de cuidar-se treballant i donant resposta a les seves necessitats personals. L’eina essencial que permet regular qualsevol càrrega emocional és l’autoconeixement. L’objectiu principal d’aquest estudi és conèixer-nos a nosaltres mateixos, tant interiorment com exteriorment, per promocionar l'autocura i la dels infants i adolescents amb els quals intervenim, a partir d’un recull d’informació tant teòrica com pràctica i a partir de l’experiència de diferents professionals del servei. En el present estudi s’ha valorat una mostra de 8 professionals del sector de protecció a la infància i l’adolescència que varen realitzar una entrevista semiestructurada en la qual s’aprofundeix sobre emocions viscudes després de patir una agressió física dins del centre, necessitats dins del lloc de treball i eines d’autoconeixement, entre d’altres. Els resultats indiquen que l’autoconeixement és valorat pel 100% (n=8) dels professionals que treballen en el sector de la infància i l’adolescència com una eina essencial per realitzar la seva feina. A més, el 62% (n=5) dels educadors/es utilitzen mesures o mètodes per autoconèixer-nos en l’àmbit emocional. Per últim, l’autoimatge ha estat valorada com un factor important amb un 50% (n=4) a l’hora de realitzar intervencions, però no tan reconeguda com l’autoconeixement emocional. Els/Les professionals dins del centre volen transmetre qualitats com ara confiança, proximitat, seguretat, tranquil·litat i calma en l’atenció als infants i adolescents del centre.
[eng] The high frequency of violent conducts on child and adolescence´s protection centers endangers both professionals and children. Given the context of the situation, in order to protect themselves from aggressiveness and to give a good assistance at the centers, professionals are expected to be emotionally stable and self-protecting whilst working and giving response to their personals needs. The key tool which allows to control any kind of emotional weight is self-knowledge. The main objective is to know oneself, both external and internal, to cultivate the cure of oneself and the children we attend, through to the sum up of information, theorical and practical, as a result of different professional experiences. On this present study, it has been analyzed a sample of 8 professionals in the area of protection of childhood and adolescence who took a semi structural interview delving on lived emotions after an experience of aggression, needs inside their workspace, self-knowledge tools, among others. The results show that self-knowledge is valued by 100% (n=8) of the professionals working with children and teenagers as a key tool for their job. Moreover, a 62% (n=5) of the educators use methods to emotionally know themselves. Lastly, self-image has been marked as an important cause with a 50% (n=4) to operate but not as valued as emotional self-knowledge. The professionals within the center would like to transfer traits such as confidence, tranquility and calmness in the time to attend to children and adolescence at the centers.
Note: Treballs Finals del Postgrau Acolliment Residencial en Centres de Protecció a la Infància i l'Adolescencia, Institut de Ciències d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019 , Tutora: Lupe Navas
URI: http://hdl.handle.net/2445/132676
Appears in Collections:Postgrau - Acolliment Residencial en Centres de Protecció a la Infància i l'Adolescencia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFP_Laia_Joyer_Esteban.pdf1.45 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons