Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/132870
Title: La il·lustració dels cicles bíblics en les haggadot catalanes del període gòtic: un estudi iconogràfic
Author: Barceló Plana, Alba
Director/Tutor: Alcoy i Pedrós, Rosa
Keywords: Art gòtic
Iconografia
Il·luminació de llibres i manuscrits
Versions (Bíblia)
Gothic art
Iconography
llumination of books and manuscripts
Haggadot
Versions (Bible)
Issue Date: 14-Dec-2018
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La present investigació doctoral té l’objectiu d’elaborar un estudi iconogràfic sobre els cicles bíblics d’un grup de manuscrits hebreus catalans del segle XIV. En concret, aquests manuscrits són haggadot, llibres per ser llegits en família durant el sopar pasqual. Tot i que el seu programa iconogràfic és variat, on s’inclouen també il·luminacions relacionades amb el contingut del text de l‘haggadà, la tesi focalitza l’atenció en els episodis bíblics miniats, la majoria dels quals dedicats al Gènesi i a l’Èxode. Cal fer esment que es tracta d’un tema complex pel que fa a la problemàtica i les diverses hipòtesis a l’entorn de la configuració i evolució de la iconografia jueva des de temps antics. Diversos estudis han abordat el tema des de múltiples perspectives i enfocaments, però a causa del gran interès i riquesa de les haggadot, no es poden deixar de fer noves observacions i consideracions en relació a les qüestions que encara queden obertes. Les haggadot catalanes il·luminades són un testimoni de primer ordre no només en l’art jueu, sinò que també aporten elements per entendre els cicles bíblics cristians en un context català o afí. La relació entre iconografia jueva i cristiana, com demostren les obres, és evident, així que l’estudi dels cicles bíblics d’aquests manuscrits pot obrir portes també per entendre els cicles veterotestamentaris cristians. Amb la intenció d’analitzar els temes de la bíblia hebrea en les haggadot catalanes, s’han tingut en compte una sèrie de factors que són clau per determinar la seva iconografia, com seria el contingut i missatge del text de l’haggadà i el significat de la festivitat de la Pasqua i el sopar ritual. S’ha considerat bàsic, també, analitzar el context artístic i històric on emmarcar la il·luminació dels manuscrits a la Catalunya gòtica, així com establir les característiques generals de les haggadot i els elements que han intervingut en la seva gènesi i creació, des dels seus artífexs fins als seus propietaris. El cos central de la tesi correspon a l’estudi, escena per escena, de les diverses vinyetes bíbliques que apareixen als manuscrits. Aquesta anàlisi ha tingut en compte les fonts literàries seguides –tant bíbliques com provinents del midraix i el Targum–, per comprovar d’on poden procedir els diversos motius iconogràfics inserits a les escenes, així com els models i correspondències artístiques amb altres obres de context jueu i cristià. Amb la finalitat d’establir comparacions i determinar les particularitats de les haggadot catalanes, s’han tingut en compte un bon nombre d’obres que comparteixen els mateixos temes iconogràfics. Això ha permès fer valoracions en relació a quina tradició segueixen les imatges i establir fins a quin punt són fruit d‟una còpia dels cicles cristians o si inclouen especificitats úniques pròpies de la tradició jueva. Per valorar les escenes en el seu conjunt, també s’ha dedicat un capítol al significat i funció del programa bíblic tenint en compte la resta del programa iconogràfic, el motiu de l’elecció d’aquests temes i la funció de les imatges en el llibre segons el context historicocultural, unes qüestions que són fonamentals en un estudi iconogràfic.
[eng] The present doctoral research aims to elaborate an iconographic study on the biblical cycles of a group of Hebrew Catalan manuscripts from the 14th century. In particular, these manuscripts are Haggadot, books to be read with the family during the Passover meal. Although their iconographic programme is varied, also including illuminations related to the content of the Haggadah text, the thesis focuses on the miniated biblical episodes, most of which are dedicated to the Genesis and the Exodus. It is important to highlight that this is a complex topic because of the different hypothesis concerning the configuration of Jewish art. Several studies have dealt with the subject from multiple perspectives and approaches, but because of the great interest and wealth of the Haggadot, new observations and considerations need to be made with respect to the issues that remain open. The illuminated Catalan Haggadot are not only a testimony of prime importance in Jewish art, but they also provide elements to understand the Christian biblical cycles in a Catalan context or similar. The relationship between Jewish and Christian iconography, as the works show, is obvious. Therefore, studying the biblical cycles of these manuscripts can also open doors to understand the Christian vetero-testamentary cycles. With the intention of analysing the topics pertaining to the Hebrew Bible in the Catalan Haggadot, a number of factors which are key to determine their iconography have been taken into account, such as the content and message of the Haggadah text and the meaning of the Passover and ritual dinner. It has also been considered necessary to analyse the artistic and historical context in which the illumination of the manuscripts of Gothic Catalonia was formed, as well as establishing the general features of the Haggadot and the elements that have contributed to their genesis and creation, from their authors to their owners. The main body of the thesis corresponds to the study, scene by scene, of the several biblical vignettes that appear in the manuscripts. This analysis has taken into account the literary sources consulted, such as the biblical sources and those from the Midrash and the Targum, to prove where the different iconographic motifs inserted in the scenes may come from, as well as the models and artistic correspondences with other works in Jewish and Christian contexts. In order to compare and determine the particularities of the Catalan Haggadot, a large number of works which share the same iconographic themes have been taken into account. This has made it possible to carry out assessments with respect to the tradition that the images follow and to establish the extent to which they are a result of a copy of the Christian cycles or whether they include unique special features specific to the Jewish tradition. In order to assess the scenes as a whole, a chapter has been dedicated to the meaning and function of the biblical programme while taking into account the rest of the iconographic programme, the reason for choosing these themes and the function of the images in the book according to the historical-cultural context, all of which are fundamental issues in an iconographic study.
URI: http://hdl.handle.net/2445/132870
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Història de l'Art

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.ABP_1de2.pdfVol. I4.57 MBAdobe PDFView/Open
02.ABP_2de2.pdf70.03 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons