Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/132873
Title: El cos com a mite: perspectives de gènere als segles I a IV
Author: Castells Alcaraz, Anna
Director/Tutor: Jubany, Olga
Buenacasa Pérez, Carles, 1970-
Keywords: Història antiga
Estudis de gènere
Cos humà
Identitat de gènere (Identitat sexual)
Ancient history
Gender studies
Human body
Gender identity
Issue Date: 30-Jan-2019
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La Història com a ciència ha vingut a contemplar-se com un estudi dels processos que ens han definit al llarg del temps, mitjançant l’estudi de fets socials, artístics, polítics i econòmics. Amb l’interès polític i social dels moviments pels drets de diversos col·lectius marginats o minories, que han estat canviants al llarg del temps i l’esdevenir històric, ha vingut a enfocar-se també en el progrés i el rol d’aquests col·lectius en la formació de la nostra societat. La realitat d’aquests col·lectius és també canviant al llarg del temps i de l’espai; per això, aquest estudi concentra la seva atenció en grups de població específics que han estat determinants com a tal en un període concret encara que la imatge resultant resti necessàriament fragmentada, doncs cap d’aquests individus o col·lectius no és fix ni es troba aïllat. Aquesta tesi parteix de la premissa que també cal interessar-se pels processos i l’evolució de les construccions i els sistemes socioculturals que ho vertebren i ho fan possible. L’anàlisi que presenta adopta l’aproximació teòrica de la tradició de l’antropologia per centrar-se en l’anàlisi dels sistemes de sexe-gènere, explorant conceptes com el de cos, corporalitat, identitat, dona i home. Conceptes que s’han materialitzat al llarg de l’historia, inferint així en la construcció del món que ens envolta.
[eng] History as a science has considered itself as study of the processes have defined us over time, through the study of social, artistic, political and economic facts. With political and social interest of movements for the rights of various marginalized groups or minority, which have been changed over time and history, it has come to focus also on the progress and role of these groups in the formation of our society. The reality of these groups is also changing over time and space and gathering on specific population groups that have been determinant as such in a given period, necessarily offers us a fragmented image, as none of these individuals or groups it is not fixed or isolated. This thesis is based on the fact that we must also be interested in the processes and evolution of constructions and sociocultural systems that vertebrate it and make it possible.
URI: http://hdl.handle.net/2445/132873
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Geografia i Història

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ACA_TESI.pdf1.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.